Monday, 24 March 2014

ನಂಬೊಲಿಗೆ ಕಲೊಟ್ಟು ಅರಬ್ಬೀ ದೈವೊ, ಚೀನೀ ಬೂತೊ(ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ ಬರಹ )


                                 

 ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಳುಚಾವಡಿಡು 18-03 -2014 ಪ್ರಕಟವಾಯಿನ  ಎನ್ನ ಲೇಖನೋ
ಮಾನವ ಮೂಲೊಡ್ದು ದೈವತ್ವ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲತಃ ಸಾತ್ವಿಕೆರ್, ಸದ್ಧರ್ಮಿಲ್, ಸಾದ್ವಿಲ್, ಶೂರೆರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪನಿಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉದಾತ್ತ ಚರಿತೆರ್ ಕೆಲವು ಜನ ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಆಂಡ ವಾ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಾ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಕುಲುಲಾ ದೈವತ್ವ ಪಡೆಯಿನ ಉದಾರ್ಮೆ ಉಂಡು. ದೈವತ್ವೊಗು ಏರುನೆಟ್ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮೊದ ಭೇದೊಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚನೇ ಅಕುಲು ತುಳುನಾಡ್‌ದಕುಲೇ ಆವೊಡುಂದುಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನಡಿಗೆರ್ ದೈವತ್ವ ಪಡೆದ್ ತುಳುನಾಡ್‌ದ ದೈವವಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆವೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚನೆ ಪರ ದೇಶೊದ ಕೆಲವು ಜನೊ ತುಳುನಾಡ್‌ಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಕಾರಣಾಂತರೊಡು ದೈವತ್ವ ಪಡೆಯಿನ ಉದಾರ್ಮೆಲಾ ಉಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಅರಬ್ಬಿ ಭೂತ, ಬಸ್ರೂರುದ ಚೀನಿ ಭೂತೊಳು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ಯ ದೇಶೀ ಮೂಲದ ದೈವೊಲು.

ದುಂಬು ಅಕುಲು ಏರೇ ಆದುಪ್ಪಡ್ ಆಂಡ ದೈವತ್ವ ಪಡೆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ದೈವೊಲು. ತುಳುವೆರೆಗ್ ಮಾತ ದೈವೊಲುಲಾ ಸಮಾನ. ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಭಕ್ತಿದ ನೆಲೆ. ಉಂದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೆರ್ಮೆ.

ಕುಡ್ಲದ ಉರ್ವ ಚಿಲಿಂಬಿಡ್ ಮಲರಾಯಿ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಆಯಿನ ಮಲರಾಯಿ ದೈವೊದ ಸೇರಿಗೆಡ್ ಅರಬ್ಬಿ ಭೂತೊ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆವುಂಡು. ಪುದರೇ ಪನ್ಪಿಲೆಕೊ ಈ ದೈವ ಮೂಲತಃ ಅರಬ್ ದೇಸೊದ ಒಂಜಿ ಖರ್ಜೂರ ಬೇರದಾಯನ ಆತ್ಮ. ಕುಡ್ಲದ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶೊಡು  ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲ್ ಪೋದು ಖರ್ಜೂರ ಮಾರೊಂದು ಇತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಉರ್ವ ಚಿಲಿಂಬಿದ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೀರ್‌ದ ಕಟ್ಟದ ಕೈತಲ್ ಖರ್ಜೂರ ಮಾರೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ, ತಿಂಗೊಲುದ ಸೂತಿಕ ಕಳೆಯರ ಬೋಡಾದ್ ಅಳಕೆ ಮೇಲ್ಮನೆತ್ತ ಬ್ರಾಣೆದಿ ಪೊಣ್ಣು ಕಟ್ಟದ ನೀರ್‌ಗ್ ಮೀಯೆರೆ ಬರ್ಪಲ್. ಆಲೆನ್ ತೂದು ಮರ್ಲಾಯಿನ ಈ ಅರಬ್ಬೀ ಆಲೆನ್ ಪತ್ತೆರೆ ಪೋಪೆ. ಅಪಗ ಆ ಪೊಣ್ಣು ತನ್ನ ಮಾನ ಕಾಪೆರೆ ಮಲರಾಯಿ ದೈವೊಗು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವಲ್. ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆದ ಮಾನ ಕಾಪೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಮಲರಾಯಿ ದೈವ ಆಲೆನ್ ಮಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅರಬ್ಬಿಗ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಅಯನ್‌ಲಾ ಮಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ದೈವೊದ ಅನುಗ್ರಹೊಗು ಪಾತ್ರವಾದ್ ಮಾಯ ಆಂಡಲಾ, ದೈವೊದ ಆಗ್ರಹೊಗು (ಕೋಪೂಗ್) ತಿಕ್ಕ್‌ದ್ ಮಾಯ ಅಂಡಲಾ ಮಾಯ ಆಯಿನಕುಲು ಅವೇ ದೈವೊದ ಸೇರಿಗೆಗ್ ಸಂದ್‌ದ್ ದೈವತ್ವ ಪಡೆಪುನವು ತುಳುನಾಡುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯ.

ಅಂಚನೆ ಚಿಲಿಂಬಿದ ನೀರ ಕಟ್ಟಡ್ ಮಾಯ ಆಯಿನ ಬ್ರಾಣೆದಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಅರಬ್ ಖರ್ಜೂರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಲರಾಯಿ ದೈವೊದ ಸೇರಿಗೆಗ್ ಸಂದ್‌ದ್ ದೈವ ಆಪೆರ್. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಚಿಲಿಂಬಿಡ್ ಮಲರಾಯಿ ದೈವೊದ ನೇಮ ಆನಗ ಸುರುಟು ಅರಬ್ಬಿ ಬೂತೊ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಣೆದಿ ಭೂತೊಗು ಕೋಲ ಕೊರ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉರ್ವ ಚಿಲಿಂಬಿ ಮಲರಾಯಿ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನೊಡ್ ಅರಬ್ಬಿ ಭೂತೊಗು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ್, ಬ್ರಾಣೆದಿ ಭೂತೊಗು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಲ ಉಂಡು.

ಈ ಆರಾಧನೆದ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ಅಲೌಕಿಕ ಕತೆ ಇತ್ತ್‌ಂಡಲಾ, ಉಂದೆನ್ ಲೌಕಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ್‌ಂಡ- ಆ ಅರಬ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ನೀರ್‌ಡ್ ಪೊಣ್ಣನ್ ಪತ್ತ್ಯೆರೆ ಪೋನಗ ಆಲ್ ಪೋಡಿದ್ ನೀರ್‌ಗ್ ಮುರ್ಕುದು ಸೈದುಪ್ಪಲ್. ಅಂಚನೇ ಆಲೆನ್ ಒಯ್ಪೆರೆ ಪೋನಗ ಆರಬ್ಬಿಲಾ ನೀರ್‌ಡ್ ಮುರ್ಕುದು ಜೀವ ಕಲೆವೊಂದಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಉಂದೆಕೇ ದೈವತ್ವೊದ ಕಾರಣ ಸೇರ್‌ನಗ, ಕಾರಣಿಕದ ಅಂಶ ಸೇರ್‌ನಗ ಅಲ್ಪ ಅಲೌಕಿಕ ಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯಲಾ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 120-150 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕ್‌ಡ್ ನಡತಿನ ಘಟನೆ ಉಂದು. ಅಳಕೆ ಮೇಲ್ಮನೆ ಪನ್ಪಿನ ಇಲ್ಲ್, ಆ ನೀರ್‌ದ ಕಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಅರಬ್ಬಿ ಬೇರದಾಯನ ಪಾದದ ಗುರುತು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗುರುತು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆಲ ಉಂಡು. ಅರಬ್ಬಿಗ್ ಆನಿ ದೈವೊ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ ಇತ್ತೆಲ ಅರಬ್ಬಿ ಭೂತೊನು ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಸರಿಗೆಡ್ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಈ ಭೂತೊಗು ಅರಬ್ಬೆರೆನ ಟೊಪ್ಪಿದ ಲೆಕ್ಕಂದಿನ ಒಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿದ ಅಲಂಕಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಕಪ್ಪಲ್‌ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಐನ್ ಜನ... ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಸ್ರೂರುಡು ಐನ್ ಚೀನಿ ಭೂತೊಲೆಗ್ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು. ಬಸ್ರೂರುದ ಸಮುದ್ರ ಕಡಪ್ಪುಗು/ಕಡಾವುಗ್ ಸಾದಿ ತತ್ತ್‌ದ್ ಒಂಜಿ ಚೀನಿ ಕಪ್ಪಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಯಿಡ್ದ್ ಐನ್ ಜನ ಚೀನಿ ಜನಕೊಲು ಜತ್ತ್‌ದ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಆ ಪೂರ್ತುಡು ಬಸ್ರೂರುಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವೊದ ನೇಮ ಆವೊಂದಿತ್ತ್‌ಂಡ್. ಆ ಐನ್ ಜನ ಚೀನಿ ಜನೊಕುಲು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಭೂತೊನು ತೂದು ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ತೆಲಿಪುವೆರ್. ಅಪಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವೊ ಕೋಪೊಡು ಉಗ್ರ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ತೂದು ಅಕ್ಲೆನ್ ಮಾಯ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ತನ್ನ ಸೇರಿಗೆಗ್ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಮಾಯ ಆಯಿನ ಚೀನಿ ಜನೊಕುಲು ದೈವತ್ವ ಪಡೆಪೆರ್. ಈ ಐನ್ ಚೀನಿ ಭೂತೊಲೆನ ಮರತ್ತ ಉರು ಅವುಲು ಉಂಡು. ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವೊಗು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಈ ಐನ್ ಚೀನಿ ಭೂತೊಲೆಗ್‌ಲಾ ಕೋಲ ಕೊರ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ವಾಸ್ತವಿಕ ನೆಲೆಟ್ ತೂನಗ- ದೈವೊನು ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತಿನ ಐನ್ ಜನೊಕುಲೆನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ದೈವಾರಾಧಕೆರ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೆರ್. ಈ ಸಂದರ್ಭೊಡು ಐನ್ ಜನ ದುರಂತ ಸಾವು ಪಡೆದುಪ್ಪೆರ್. ದುರಂತದ ಪಿರವು ದೈವತ್ವ ತುಳುನಾಡ್‌ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. -ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ. ಪ್ರಸಾದ, ಉಪನ್ಯಾಸೆಕೆರ್


                              
 http://vijaykarnataka.indiatimes.com/articleshow/32210803.cms?fb_action_ids=310244712434170&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582


No comments:

Post a Comment