Friday, 25 April 2014

ಕಂಬುಲೋದ ಕಂಡೋಡು -ಎರು ಬಂಟೆ ಉರವೆ -ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ (22 April 2014 ರಂದು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ ಲೇಖನ )

                   
ಪೂಕರೆ ಕಂಬುಲೊಡು ಪೂಕರೆ ಪಾಡ್ನಗ ಎರು ಬಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಉರವೆ ಪನ್ಪಿ ರಡ್ಡ್ ಬೂತೊಲೆನ ಕೋಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕಂಬುಲೊಗು ಸಮ್ಮಂದ ಪಟ್ಟಿನ ಈಜೋ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಗೋಣ ಪಾಡ್ದನೊಡು ಮೂಲದ ಮಾಣಿ ಬಬ್ಬುಲ ಎರುಲ ಮಾಯ ಆಯಿನ ಕಥೆ ಉಂಡು.

ರೆಂಜಲಾಡಿ ಬರಿಕೆಡ್ ಮಂಜನಾಲ್ವೆರ್ ಇತ್ತೆರ್. ಅಕ್ಲೆನ ಹಿರಿಯಾಕುಲೆ ಕಾಲೊಡು ಆನೆ ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಮೆರೆಯಿನ ಬೂಡು ಅವು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುಳ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಪತೊಂದು ಕಂಡೊಗು ಪೋಪೆರ್. ಆಡೆಗ್ ಮೂಲೊದ ಕೆಲಸೊದ ಆಣ್ (ಮೂಲೊದ ಮಾಣಿ) ನಾರ್ಯದ ಬಬ್ಬು ಬರ್ಪೆ. ಹಿರಿಯಾಕುಲೆ ಕಾಲೊಡು ಆನೆ ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಮೆರೆತಿನ ಬೂಡು ಉಂದು. ನಮ ರಡ್ಡ್ ಎರ್ಲಾಂಡಲ ಸಾಂಕೊಡುಂದು ಪನ್ಪೆ.

ಅಂಚ ಮಂಜನಾಲ್ವೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲದ ಮಾಣಿ ಬಬ್ಬುಲ ಎರು ಕನಯೆರೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯೊಗು ಪೋಪೆರ್. ಪೋಪುನೆಗ್ ದುಂಬು ಧೂಮಾವತಿ ಮುಂಡ್ಯೆದ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ 'ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಗೋಣ ಕಂಜಿಲು ತಿಕ್ಕುನ ಲೆಕೊ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುಲ. ಪಿರ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಉಂಡ್‌ದ್ ರಡ್ದನೆದ ತಿನ್ಪುನೆಕ್ ದುಂಬು ನೇಮೊಗು ಕೈಲ್ ಕಟ್ಪಾವೆ. ಬಲಿ ನೇಮೊ ಕೊರ್ಪಾವೆ' ಪಂಡ್‌ದ್ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊನುವೆರ್.

ಎರುತ್ತ ಗಿರ್ದ್‌ಡ್ದ್ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ದೂಮಾವತಿ ಮುಂಡ್ಯೆದ ಅಡಿಕ್ಕ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಮುಂಡ್ಯೇಗ್ ಸೇರಿನ ಪೆಲತ್ತ ಮರಡ್ದ್ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಕೊಯ್ದ ತಿನ್ಪೆರ್. ರೆಚ್ಚೆ ಗೂಂಜಿನ್ ಎರ್ಲೆಗ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಇ್ಲ್ಗ್ ಪೊಗ್ಗಿಲೆಕ್ಕೊನೆ ಕಂಬಳದ ಕಾಕಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎರ್ಲೆನ್ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಸತ್ಯದ ಕಂಬುಲೊಗು ಮಂಜನಾಲ್ವೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಬ್ಬು ಪೋಪೆರ್. ಅಲ್ಪ ಎರ್ಲು ಮಂಜನಾಲ್ವೆರೆನ ಪಟ್ಟ್‌ಗ್ ತಿಕ್ಕುಜ. ಅಪಗ ಯಾನೊರ ಮುಟ್ಟುವೆಂದ್ ಮೂಲೊದ ಮಾಣಿ ಬಬ್ಬು ಹಟ ಕಟ್ಟುವೆ. ಕುಲೊನೇ ತಿರ್ಗಾವೆ ಒರೋನೆ ಮುಟ್ಟುವೆನೆ ನಾರ್ಯದ ಬಬ್ಬು ಕಂಬೊಲೊಡು ಮಾಯ ಆಯೆನೇ.. ಓ ಮುಟ್ಯಾರನ ಬೊಳ್ಳೆ ಮುಟ್ಯಾರನ ದಿಕ್ಕೇ ಓ ಪಾಪತ್ತಿಮಾರ ಕಂಡೊಡು ಮಾಯ ಆಯೆರ್..

ಮೂಲದಕುಲು ಜಪ್ಪಂದಿನ ಕಂಡೊಗು ಜತ್ತಿನ ನಾರ್ಯದ ಬಬ್ಬುಲ, ಆ ಎರ್ಲುಲ ಮಾಯ ಆಪೆರ್. ಮಂಜನಾಲ್ವೆರ್ ಪಂಡಿ ಪರಕೆನ್ ಕೊರಂದಿನೆಕ್ ಕೋಪೊಡಿತ್ತಿನ ದೈವೊ ಬಬ್ಬು ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಲೆನ್ ಮಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ದೈವೊದ ಅನುಗ್ರಹೊಗು ತಿಕ್ಕ್‌ದ್ ಅತ್ತ್‌ಂಡ ಆಗ್ರಹೊಗು ತಿಕ್ಕ್‌ದ್ ಮಾಯ ಆಂಡಲಾ ಅಕುಲು ದೈವೊದ ಸೇರಿಗೆಗ್ ಸಂದ್‌ದ್ ದೈವತ್ವ ಪಡೆಪುನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಅಪಗ ಸತ್ಯದ ಕಂಡೊಡು ಮಾಯ ಆಯಿನ ಮೂಲದ ಮಾಣಿ ಬಬ್ಬುಲ ಎರ್ಲುಲ ದೈವತ್ವ ಪಡೆಯೆರಾ ಪನ್ಪಿ ನವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದ್, ಅಕುಲುಲಾ ದೈವ ಆತೆರ್. ಕಂಬು ಲೊಡು ಮಾಯ ಆಯಿನ ಎರು ಬೊಳ್ಳೆ 'ಎರು ಬಂಟೆ' ಪನ್ಪಿನ ದೈವೋ ಆದ್‌ಲಾ, ಮೂಲೊದ ಮಾಣಿ 'ಉರವೆ' ಪನ್ಪಿ ದೈವೊ ಆದ್‌ಲಾ ಕಂಡೊದ ಕೋರಿದ ದಿನೊ ಆರಾಧನೆ ದೆತೊನುವೆರ್.

ಎರು ಕೋಲ/ಎರು ಬಂಟೆ-ಪುದರ್‌ಡೆ ಅವು ಮೂಲತಃ ಎರು ಪನ್ಪಿನವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಉರವೆ ಪಂಡ ಕಂಡ ಅಡಪ್ಪುನಾಯೆ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಕಂಡ ಕೋರುನಾನಿ ಉರವೆ ಕಂಡೊಗು ಜತ್ತ್‌ದ್ ಎರ್ಲೆನ ನುಗೊನು ಬುಡುಪ್ಪಾವುನ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಬಲ್‌ಲ್ ಗಿರ್ಪುನೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಂಡ ಅಡಪ್ಪುನ ಮೂಲೊದ ಮಾಣಿನ ಕೆಲಸೊನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ್ ಬಲ್‌ಲ್ ಗಿರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ತೋಜಾವೆರ್. ಅವ್ವತ್ತಂದೆ ಈ ಪಾಡ್ದನೊದ ಅಕೇರಿಗ್ 'ಒಂಜಾಳ ಆಯೆನೇ ಬಬ್ಬು' ಪಂಡ್‌ದ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಾಳ ದೈವ ಆಯಿನ ಸೂಚನೆ ಪಾಡ್ದನೊದ ಈ ಸಾಲ್‌ಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಉರವ ಬೊಕ್ಕ ಎರು ಬಂಟೆ ಭೂತೊಲೆಗ್ ಅಣಿ, ಮುಡಿ, ಜಕ್ಕೆಲಣಿ ಒವುಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸರಳ ಸಿಂಗಾರೊ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೋನೆಗ್ ಬೊಲ್ದು ಚುಕ್ಕಿ, ಸೊಂಟೋಗು ತಿರಿ, ಕಾರ್‌ಗ್ ಗಗ್ಗರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎರು ಬಂಟನ ತರೆಟ್ ಪಾಲೆಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೊಂಬು ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉರವಗ್ ತಿರಿತ್ತ ತರೆ ಪಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷೊದ ಕತೆ: ಧೂಮಾವತಿ ದೈವೊದ ಕೋಪೊಗು ತಿಕ್ಕ್‌ದ್ ಮೂಲೊದ ಮಾಣಿಲಾ, ಎರ್ಲುಲಾ ಮಾಯ ಆದ್ ಬೂತೊ ಆಯೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಲೌಕಿಕ ನಿಲೆ ಮೂಲು ಉಂಡು. ಆಂಡಲಾ ವಾಸ್ತವಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟ್‌ಡ್ ನಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಉಂದೊಂಜಿ ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷೊದ ಕಥಾನಕ.

ಮಂಜನಾಲ್ವೆರ್ 'ಮಾಣಿ ಜಪ್ಪಂದಿ ಕಂಡೊಲಾ ಬಬ್ಬೋ ಈಯಾಂಡ ಜಪ್ಪಡ, ಈಯಾಂಡ ಮುಟ್ಟಡ' ಪನ್ಪೆರ್. ಆಂಡಲಾ ಕೇನಂದೆ ಕಂಡೊಡು ಕುಲೋನೇ ತಿರ್ಗಾವೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಕಂಡೊಗು ಜಪ್ಪುವೆ. ಬೊಳ್ಳೆ ಎರುನು ಮುಟ್ಟುವೆ. ಅಪಗ ಅವುಲು ಇತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಜನೊಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಬ್ಬುನ ನಡುಟ್ ಸಂಘರ್ಷ ಆದ್ ಎರುಲಾ ಬಬ್ಬುಲ ಜೀವ ಕಲೆವೊಂದಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ದುರಂತ ಬೊಕ್ಕ ದೈವತ್ವ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ. ಅಂಚನೇ 'ಎರು ಬೊಳ್ಳೆ' ಬೊಕ್ಕ 'ನಾರ್ಯದ ಬಬ್ಬು' ಮಾಯೊಗು ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ 'ಎರು ಬಂಟೆ' ಬೊಕ್ಕ 'ಉರವೆ' ದೈವೊ ಆದುಪ್ಪುವೆರ್.

ಕೋಳ್ಯೂರು ಕಂಬಳ ಕಂಡೊಡು ಅಡಪ್ಪುನಾಯೆ ಅಡ್ಡಗ್ ದಪ್ಪುನ ಬದಲ್ ನೀಟೋಗು ಅಡಪ್ಪುವೆ . ಅಪಗ ಎರ್ಲು ಮಾಯ ಆಂಡ್. ಅಡಪ್ಪುನಾಯೆ ಬಲಿತ್ತೊಂಡು ಪೋದು ರೆಂಜೆ ಗುಂಡಿಗ್ ಲಾಗಿದ್ ಮಾಯ ಆಯೆ ಪನ್ಪಿನ ಕತೆ ಉಂಡು.

ಕಂಡೊಡು ಎರು ಮಾಜಿನ ಕಲ್‌ಲ್, ಮೂಲೊದ ಮಾಣಿ ಬಲಿಪ್ಪುನಗ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಬೂರ್ನ ಜಾಗೆಡ್ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಕ್ಲ್, ಆಯೆ ಲಾಗಿದ್ ಮಾಯ ಆಯಿನ ತೋಡುದ ನೀರ್‌ದ ಗುಂಡಿ ಇತ್ತೆಲಾ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನವೇ ಕಥೆಲಾ, ಕ್ಲ್ಲಾ ಬೀರೂರು ಗುತ್ತು ಕಂಬಳ ಕಂಡೊಡುಲ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಈ ಘಟನೆ ಈ ಪರಿಸರೊಡು ಓಲೋ ಆದುಪ್ಪೊಡು. -ಡಾ. ಲಕ್ಮೀ ಜಿ. ಪ್ರಸಾದ, ಉಪನ್ಯಾಸಕೆರ್


No comments:

Post a Comment