Monday, 30 June 2014

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಚಾವಡಿ ಸರಣಿ -4 ಮುಕುಲು ಮದಿಮಾಯ ಮದಿಮಾಲ್ ದೈವೊಲು-ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ (29 ಏಪ್ರಿಲ್ 2014)


ತುಳು ಚಾವಡಿ-ಮುಕುಲು ಮದಿಮಾಯ ಮದಿಮಾಲ್

ತುಳುನಾಡ ದೈವೊಲು ಪನ್ನಗ ನಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಅಣಿ, ಎತ್ತರದ ಮುಡಿ, ಸಿರಿತ್ತ ಅಲಂಕಾರೊ, ಕೈಟ್ ದೊಂದಿ, ಮಲ್ಲ ಮೀಸೆದ ಅಬ್ಬರೊದ ಬೂತೊ ಕಣ್ಣ ಎದ್‌ರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಮದಿಮಾಲ್, ಮದಿಮಾಯನ ರೂಪೊಡು ಮೆರೆಪಿನ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ, ಪ್ರಶಾಂತ ಹಾವಭಾವದ ದೈವೊಲುಲಾ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಉಲ್ಲ.

ಕುಕ್ಕೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಳ್ಳು ದೈವೊಲೆಗ್ ಮದಿಮಾಲ್ - ಮದಿಮಾಯಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಿಂಗಾರ ಉಪ್ಪುಡು. ಕುಕ್ಕೆತ್ತಿ ದೈವೊಗು ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆ, ರವಕೆ, ಕಿಲೆಪಂಜಿ, ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿ, ಬಂಗಾರ್ ಪದ್ದೆಯಿ ಪಾಡುವೆರ್. ಬಳ್ಳು ದೈವೊಗು ಮದಿಮಯಗ್ ಐತ ಮಲ್ಪುನಲೆಕ ಬಾಸಿಂಗ, ಕಚ್ಚೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಕೋಲೊ ತೂನಗ ಪಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಲೆಕೊನೆ ತೋಜುಂಡು!

ಕುಕ್ಕೆತ್ತಿ- ಬಳ್ಳು ಅಪರೂಪೂದ ದೈವೊಲು. ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುದ ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕೊಡು ನರಸಿಂಗ ಪರವೆರೆನ ನೇತೃತ್ವೊಡು ಈ ದೈವೊಲೆನ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. ಕುಕ್ಕೆತ್ತಿ ದೈವೊನು ಕಟ್ಟುನ ಸುಬ್ಬು ಪರವೆರ್ ಈ ಬೂತೊಲೆನ ಪಾಡ್ದನಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.

ಬಡೆಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯೊಡು ಬಲ್ಲಾಳ್ ಅರಸು ಆಡಲ್ತಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುವೆರ್. ಆ ಕಾಲೊಡು ಬಂಗಾರು ಬರಿತ ಗೌಡೆರ್‌ನ ವಂಶೊಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಅಮರ್ ಬಾಲೆಲು ಪುಟ್ಟುವೆರ್. ಪೊಣ್ಣಗ್ ಬಾಳಕ್ಕ, ಆನಗ್ ಬಾಳು ಪಂಡ್‌ದ್ ಪುದರ್ ದೀದ್ ಕೊಂಡಾಟೊಡು ಸಾಂಕೊಂದು ಬತ್ತೆರ್.

ಬಾಳು - ಬಾಳಕ್ಕಗ್ ಪದಿನಾಜಿ ವರ್ಸ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಕಾಲೊಡು ಬಡೆಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯೊದ ಮಿತ್ತ್ ದಂಡ್‌ದ ದಾಳಿ ಆಂಡ್. ಶಿರಾಡಿ ಗುಂಡ್ಯದಾಡೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ದಂಡ್‌ಡ್ ಬಾಳು-ಬಾಳಕ್ಕನ ಅಪ್ಪೆ-ಅಮ್ಮೆರ್, ಬಂಧು ಬಳಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಲಿದ್ ಪೋಪೆರ್. ಅನಾಥೆರಾಯಿನ ಈ ಬಾಲೆಲ್ ಬಲ್ಲಾಳೆರೆನ ಕೈಕಂಜಿ ತೂಪಿನ ಕೆಲಸೊಗು ಸೇರುವೆರ್. ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾಡ್‌ಡ್ ಕೈಕಂಜಿ ಮೇಪಾವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ತಂಗಡಿ ಬಾಳಕ್ಕನ ಕಾರ್‌ಗ್ ಕಾರೆದ ಮುಳ್ಳು ಕಂತುಂಡು. ಪಲಯೆ ಬಾಳು ಮುಳ್ಳು ದೆಪ್ಪುವೆ. ಅಪಗ ಮಾಯೊದ ಗಾಳಿ ಬೀಜ್‌ಂಡ್. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅವುಲು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಡತ್‌ಂಡ್‌ಂದ್ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲು ತಂಗಡಿ - ಪಲಯ ಸಮ್ಮಂದೊನು ಬುಡುದು ಕಂಡನಿ- ಬೊಡೆದಿ ಆಯೆರ್‌ಗೆ. ಬಹುಶಃ ಅಕುಲು ಆ ಕಾಲೊಡು ಪ್ರಾಯೊಗು ಬತ್ತಿ ಜವನೆರ್. ಕಾಡ್‌ಡ್ ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸಮಯೊಡು ಮನಸ್‌ದ ಕಡಿವಾಣ ತತ್ತ್‌ದ್ ಪೋದುಪ್ಪೊಡು. ತಂಗಡಿ - ಪಲಯ ಸಮ್ಮಂದ ಕಡಿತೊಂದು ಕಂಡನಿ-ಬೊಡೆದಿ ಆಯಿನ ಅಕುಲು ಕುಲ ದೈವೊ ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನೊಗು ಬರ್ಪೆರ್. ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ತಂಗಡಿ- ಪಲಯ ಸಮ್ಮಂದ ಬುಡುದು ಕಂಡನಿ - ಬೊಡೆದಿ ಆಯಿನೆನ್ ತೂಯಿನ ದೈವೊ ಕೋಪೊಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ಒರ ಮಾಯ ಮಲ್ತ್‌ಂಡಲಾ ಅಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಕರುಣೆ ತೋಜಾಪುಂಡು ದೈವೊ. ತನನ್ ನಂಬಿನ ಬಂಗಾರು ಕೋಡಿ ವಂಶ ಆಲಿದ್ ಪೋಪುನ ಬೋಡ್ಚಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಅಕುಲು ಪಿರ ಕಂಡನಿ - ಬೊಡೆದಿ ಆದ್ ಬದ್‌ಕಿಯೆರೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಬಾಳು - ಬಾಳಕ್ಕ ಕಂಡನಿ - ಬೊಡೆದಿ ಆದ್ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬಂಗಾರು ಕೋಡಿ ಬರಿನ್ ಒರಿಪಾದ್ ಕೊರಿಯೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆಲಾ ಕುಕ್ಕೆತ್ತಿ- ಬಳ್ಳು ಬಂಗಾರು ಕೋಡಿದ ಗೌಡ ಸಮುದಾಯೊಗು ಪ್ರಧಾನ ದೈವೊಲು.

ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕಡ್ ನಿಲೆ ಆಯೆರ್: ಬಾಲು ಶಬ್ದೊನೇ ಕಾಲಾಂತರೊಡು ಬಲ್ಲು ಆಂಡ್. ದೈವೊ ಅಕ್ಲೆನ್ ಕುಕ್ಕಾದ್ ರಟ್ಟಾಯಿನ ಕಾರಣೊಗು ಬಾಳಕ್ಕನ್ ಕುಕ್ಕೆತ್ತಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಡು. ಆಂಡಲಾ ಈ ದೈವೊಲು ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕಡ್ ನಿಲೆ ಆಯಿನ ಕಾರನೊಗು ಕುಕ್ಕೆತ್ತಿ - ಬಳ್ಳು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್‌ದುಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆಲಾ ಉಂಡು. ವಿಧಿ ನಿಷೇದೊಲೆನ್ ಮೀರ್‌ನಕುಲು ಮಾಯ ಆದ್ ದೈವತ್ವ ಪಡೆಪುನ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉದಾರ್ಮೆಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಮದಿಮೆ ಅಪುನೆಕ್ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜೊಡು ಸಮ್ಮತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಅಯಿನ್ ಮೀರ್‌ದ್ ಮದಿಮೆ ಆಯಿನ ಬಾಳು - ಬಾಳಕ್ಕ ದುರಂತ ಪಡೆದ್ ಮಾಯೊ ಆದ್ ದೈವೊಲಾದುಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಮಾನವ ಸಹಜ ವೇಷದ ಈ ದೈವೊಲೆಗ್ ತಿರಿತ ಐತ ಆಯರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಣಿ, ಜಕ್ಕೆಲಣಿ, ತರೆಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿಯೆರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಳುಗು ಕಾರ್‌ಗ್ ಕಾರ್ಪಾಳೆ, ಗಗ್ಗರೋ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕುಕ್ಕೆತ್ತಿಗ್ ಕಾರ್ಪಾಳೆ ಗೆಜ್ಜೆ, ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮಾಲೆನ ಐತ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕುಕ್ಕೆತ್ತಿ ದೈವೊದ ಆಯುಧ ಕುಂಞತ್ತಿ. - ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ. ಪ್ರಸಾದ, ಉಪನ್ಯಾಸಕೆರ್

 shashi kumar, Dharawad ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ :
05/05/2014 at 07:18 PM
ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಬರವು ಅತಿ ಅಪರೂಪದ ಭೂತೋಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರೊಂದೂಪ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪ್ರತೀವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದರೇನ ಬರವುನು ಕಾತೊನ್ದುಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕೋ ಇಂದೇನು ಕನ್ನಡ ಡು ಪಾದುಂಡ ನನಲ ಮಾಸ್ಟ್ ಜನಕುಲೆಗ್ ತೆರಿದು ಬರು

prasanna shetty , Bangalore ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ :
04/05/2014 at 08:52 AM
very good article informative and very much intresting pls give information about all daivos of Tuluvas I never heard hese names of daivas arabi bhuto ,uravo ,kukketti ballu ,ajji buto ,kuujili etc
Ganesh Bhat, Mangalore ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ :
03/05/2014 at 01:55 PM
ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಬರಹ ಇಂಥ ಅಪರೂಪದ ದೈವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅರಿವು ಆಗುತ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಬರಹಗಳನ್ನು ತುಳುವಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಗೊಳಿಸಬೇಡಿ
Harisha N, kukkujadka ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ :
03/05/2014 at 01:01 PM
ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕೋಡು ಕುಕೆತ್ತಿ ಬಳ್ಳು ಪಂಪಿನ ಡೈವೊಲು ಉಲ್ಲಾಂಡೆ ತೆರಿಜಿಡ್ಯಾಂಡ್ ಎಡ್ದೆ ಲೇಖನೊ 6-7 ವಾರೋಬರೊನ್ದುಪ್ಪಿನ ಲಕ್ಶ್ಮಿಇ ಪ್ರಸಾದ ಮೆರ್ನ ಲೇಖನ ಮಸ್ತ್ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಶೋಧನ ಲೇಖನೊಳು ಜವನೆರ್ ಸಾಗೋದಾಯಿನ ಮಾರ್ಗನು ತೊಜಾಡುಂಡು ನನಳ ಇಂಚಿತ್ಟುನ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನನು ಪಾಡುದು ಮಾತ ಜನಕೂಳೆಗ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಪನ್ದುದು ಲಕ್ಶ್ಮಿಇ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮ್ಪಾದಕೆರ್ಡ ನತ್ಟೋನುವೆ

No comments:

Post a Comment