Monday, 30 June 2014

ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಚಾವಡಿ ಸರಣಿ -5 ಬೆಳ್ಳಾರೆದ ಅರಸು ದೈವ ಆಯೆ!-ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ (6 ಮೇ 2014)

http://vijaykarnataka.indiatimes.com/articleshow/34694181.cms

4
ತುಳು ಚಾವಡಿ-ಬೆಳ್ಳಾರೆದ ಅರಸು ದೈವ ಆಯೆ!
ಬೆಳ್ಳಾರೆದ ಪಾಂಡಿ ಅರಸು ಕುಮಾರೆ ಅರೆಕಲ್ಲ್‌ಡ್ ನೈದಾಲ ಪಾಂಡಿ ಪನ್ಪಿನ ದೈವವಾದ್ ಆರಾಧನೆ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೂಲು ದೈವೊದ ಚಾಕಿರಿನ್ ಕೊಡಗು ಗಾಳಿಬೀಡ್‌ದ ಪಾಂಡೀರ ರಾಜ ವಂಶದಕುಲು ಬತ್ತ್‌ದ್ ನಡಪಾದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಏಳ್ ವರ್ಸೊಗೊರ ಈ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. ಉಂದೆಟ್ಟ್ ಸುರುತ್ತ ಪಾತ್ರಿಯಾದ್ ಪೂಮಲೆಕುಡಿಯೆರ್, ರಡ್ಡನೆದಕುಲಾದ್ ಪಾಂಡಿ ಮನೆತನೊದಕುಲು ಉಪ್ಪುವೆರ್. ನೈದಾಲ ಪಾಂಡಿ ಭೂತ ಕಟ್ಟಿನಕುಲು ಒಂತೆ ಸಮಯೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ ಪೋಪೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದಾವರ ಪ್ರಾಯದಕ್‌ಲ್ ಈ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುವೆರ್.

ನೈದಾಲಪಾಂಡಿ ಭೂತಗ್‌ಲಾ ಬೆಳ್ಳಾರೆದ ಚರಿತ್ರೆಗ್‌ಲ ಸಮ್ಮಂದ ಉಂಡು. ಬೆಳ್ಳಾರೆನ್ ಒರಿ ತುಂಡರಸೆ ಆಳೊಂದಿತ್ತೆಗೆ. ಆಯಗ್ ಪಾಂಡು ರೋಗ ಇತ್ತಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ಆಯನ ಮಗನ್ ಪಾಂಡಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪೆದೆರ್. ಆಯನ ಮೂಲ ಪುದರ್ ಕಾಳಯ್ಯ ಪಂಡ್‌ದ್. ಒಂಜಿದಿನ ಇಂಬ್ಯನ್ ಪಗೆನಕುಲು ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಬೆಳ್ಳಾರೆಡ್ದ್ ತಪ್ಪಾದ್ ಪೋದು ಪೂಮಲೆ ಕಾಡ್‌ಡ್ ಪೂಮಲೆಕುಡಿಯೆರೆನ ಇಲ್ಲಡ್ ಸೇರೊನುವೆ. ಅಡೆಗ್ ಕೊಡಗುದ ಅರಸೆರೆನ ತಂಗಡಿ ಬರ್ಪಲ್. ಆಲೆಗ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆದ ಅರಸು ಕುಮಾರನ ಪರಿಚಯವಾದ್ ಇರ್ವೆರೆಗ್ಲಾ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಕೊಡಗುಡ್ ಇಪ್ಪುವೆರ್. ಉಂದು ಬೆಳ್ಳಾರೆದ ಅರಸುನ ಪಗೆನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾದ್ ಅಕುಲು ಕೊಡಗ್‌ಗ್ ಪೋದು ಅವುಲು ಆಯಡ ಕಾದುವೆರ್. ಪಗೆನಕ್ಲೆನ ಕೈಡ್ದ್ ತಪ್ಪಾದ್ ಬಲ್ತ್‌ದ್ ಪೋಯಿನ ಆಯೆ ಅರೆಕಲ್ಲ್‌ಡ್ ಈಶ್ವರ ದೇವೆರೆಡಪ್ಪ ನೆಲೆಯಾಪೆ. ಅಲ್ಪ ದೈವತ್ವೊ ಪಡೆದ್ ನೈದಾಲ ಪಾಂಡಿ ಪುದರ್‌ದ ಭೂತೊ ಆದ್ ಆಗಬೋಗೊ ದೆತೊನುವೆ.

ನೈದಾಲಪಾಂಡಿ ದೈವೊಗು ಮಲ್ಲ ಮೀಸೆ, ತರೆಕ್ಕ್ ಕಿರೀಟದಲೆಕ್ಕ ತರೆ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಬೆಳ್ಳಾರೆದ ತುಂಡರಸು ಪಾಂಡು ರೋಗಿ ಯಾದಿತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಆಯನ ಮಗಕ್ 'ಪಾಂಡಿ' ಪುದರ್ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್. ಉಂಬೆ ಪೂಮಲೆಟ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆದ ಪುದರ್ 'ನೈದಾಲ್'. ಅಂಚಾದ್ ಆಯಗ್ ನೈದಾಲ ಪಾಂಡಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್ ಪನ್ಪೆರ್ ನೈದಾಲ ಪಾಂಡಿನ ವಂಶೊದ ಹಿರಿಯಕುಲು.

ನೈದಾಲ ಪಾಂಡಿ ದೈವೊದ ನೇಮೊದ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಂದಿಡ್ ನೈದಾಲ ಪಾಂಡಿನ್ 'ಅಜ್ಜಯ್ಯ' ಪಂಡ್‌ದ್‌ಲ, 'ಕಾಸರಗೋಡು ಕಾಳಯ್ಯ' ಅಂದ್‌ಲ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಗಾಳಿಬೀಡ್‌ಡುಪ್ಪುನ ನೈದಾಲಪಾಂಡಿದ ವಂಶದ ಹಿರಿಯೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನೈದಾಲ ಪಾಂಡಿನ ಸುರೂತ್ತ ಪುದರ್ 'ಕಾಳಯ್ಯೆ'. ಆಯೆ ಮದಿಮೆ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಧರ್ಮೊಗು ಸೇರಿಯೆ.

ಈ ಪಾಂಡಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಸುಮಾರ್ 130ಡ್ಡ್ 180 ಪಿರಾಕ್‌ದ ಕತೆ. ನೈದಾಲ ಪಾಂಡಿ ಈಶ್ವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೊ ಸೇರಿನ ಅರೆಕಲ್ಲ್‌ದ ಕೈತಲ್ ಪಾಂಡಿ ಇ್ಲ್ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು. ಬೆಳ್ಳಾರೆದ ಕೈತಲ್ ಕೋಟೆ ಮುಂಡುಗಾರ್‌ದಲ್ಪ ಪಾಂಡಿ ಪಾಲು ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೇ ಪಂಜದ ಕೈತಲ್ ಪಾಂಡಿ ಗದ್ದೆ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಈ ಮಾತಾ ಪುದರ್‌ಡ್ 'ಪಾಂಡಿ' ದಾಯೆ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್ ಏರೆಗ್‌ಲಾ ತೆರಿದಿಜಿ. ಬಹುಷಃ ಉಂದು ಪಾಂಡಿ ರಾಜ ಕುಮಾರಗ್ ಸೇರ್ದಿನವು ಆದುಪ್ಪು.

ಇತಿಹಾಸೊದ ಪಜ್ಜ ನಾಡೊಂದು..: ಬೆಳ್ಳಾರೆದ ಕೋಟೆನ್ ಕೆಳದಿ ಅರಸುಲು 1601ಡ್ ಕಟ್ಟಾಯೆರ್. ಆಂಡ ಬೆಳ್ಳಾರೆಡ್ ಉಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಬೂಡು ಪಾರ್‌ಪಡಿಲ್ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು. ಬೂಡುಡು ಅರಸುನ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ. ದೈವತ್ವಗೇರಿನ ಬೆಳ್ಳಾರೆದ ಆ ತುಂಡರಸೆ ಏರ್? ಆಯನ ಮಿತ್ತ್ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತಿನಿ ಏರ್? ವಾ ಕಾಲ? ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಹೈದರಾಲಿನ ಸಹಾಯೊಡು ಲಿಂಗಯ್ಯ(ಲಿಂಗರಾಜ?) ಕೊಡಗ್‌ನ್ ಆಳೊಂದಿತ್ತಿನ ಹಾಲೇರಿ ವಂಶೊದ ದೇವಯ್ಯ(ದೇವಪ್ಪ?)ನ್ ಸೋಪಾಯೆ. ಅಪಗ ದೇವಯ್ಯೆ ಬಲ್ತ್ದ್ ಕಾಡ್‌ಡ್ ತಪ್ಪಾಯೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚರಿತ್ರೆ ಬೂಕುಡು ಉಂಡು. ನೈದಾಲ ಪಾಂಡಿ ಗಾಳಿಬೀಡ್‌ಡ್ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ಪಾಂಡೀರ ರಾಜವಂಶೊದ ಮೂಲ ಪುರುಷೆ. ನೈದಾಲ ಪಾಂಡಿ ಭೂತದ ವೇಷ ಅಲಂಕಾರೊ ಅರಸು ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು. ನೇಮೊಗು ದುಂಬು ಲಡಾಯಿಗ್ ತಯಾರಾಪಿನಲಾ ಉಂಡು. ಅಂಚನೇ ಈ ದೈವೊದ ಪಾತ್ರಿ(ಪೂಜಾರಿ) ಕೊಡಗು ಯುದ್ಧ ಸೈನಿಕೆರೆನ ತುತ್ತೈತೊಡು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಉಂದು ಪೂರಾ ನೈದಾಲ ಪಾಂಡಿ ಯುದ್ಧ ಬೀರೆ ಆದಿತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ತೋಜಾವುಂಡು. ಪಾಂಡೀರ ವಂಶೊದ ಹಿರಿಯೆರೆನ ಪ್ರಕಾರೋ ಸುಮಾರ್ 150-200 ವರ್ಸ ಪಿರಾವು ನಡತ್ತಿನ ಘಟನೆ ಉಂದು. ತುರ್ಕೆರೆನ ದಾಳಿ (ಹೈದರಾಲಿ/ಟಿಪ್ಪು) ಕಾಲಲಾ ಉಂದೆತ್ತ ಕೈತ್ತಲೇ ಉಂಡು.

ಕೊಡಗ್‌ದ ಚಿಕ್ಕ ವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಮೆಗ್ದಿ ದೇವಮ್ಮಾಜಿನ ಕಂಡನಿ ಚೆನ್ನಬಸವೆಲಾ ಮೂಲೊಡು ಲಿಂಗಾಯತೆ ಅತ್ತ್. ಮದಿಮೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಲಿಂಗಾಯತೆ ಆಯೆ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಚರಿತ್ರೆದ ಆಧಾರ ಉಂಡು. ಚೆನ್ನ ಬಸವನ ಕಾಲ ಉಂದೆಕ್ ಹೋಲಿಕೆಯಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಚೆನ್ನ ಬಸವೆನೇ ನೈದಾಲ ಪಾಂಡಿ ಬೂತೊ ಆಯೆಂದ್ ಪನಿಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಕಾರ್ಲದ ಬೈರರಸೆರೆನ ವಂಶೊಡು ಕಡೇತಾಯೆ ಪಾಂಡ್ಯರಾಯ ಬಲ್ಲಾಳೆ. ಕಾರ್ಲದ ಬಲ್ಲಾಳನ ಅಧೀನೊಡು ಬೆಳ್ಳಾರೆದ ಕೋಟೆ, ಬೂಡು ಇತ್ತ್‌ಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಮಹಿತಿ ತಿಕ್ಕ್‌ದ್‌ಂಡ್. ಹೈದರಾಲಿ ಅತ್ತ್‌ಂಡ ಟಿಪ್ಪುನ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಬೊಡು ಕಾರ್ಲದ ಅರಸು ಕುಮಾರೆ ಕಾಡ್‌ಗ್ ಬಲ್ತೆಂದ್ ಪಾಡ್ದನ ಮಾಹಿತಿ ಉಪ್ಪುನೆನ್ 'ಕಾರ್ಕಳ - ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ' ಪುಸ್ತಕೊಡು ಪಿ.ಎನ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬರೆತೆರ್. ಅವ್ವೇ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಯ ಬಲ್ಲಾಳೆ ಅತ್ತಂಡ ಆಯನ ಮಗೆ ಈ ನೈದಾಲ ಪಾಂಡಿ ಆದಿಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆಲಾ ಉಂಡು. -ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ.ಪ್ರಸಾದ, ಉಪನ್ಯಾಸಕೆರ್
 ನಿಸಿಕೆಗಳು:
Gurucharan, Mumbai ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ :
09/05/2014 at 05:03 PM
ಜನಪದ ಮತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರುವ ನೈದಾಲ ಪಾಂಡಿ ಎಂಬ ದೈವವಾದ ಬೆಳ್ಳಾರೆಯ ತುಂಡರಸನ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ರೋಮಾಂಚನ ಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಬೂತಾರಾಧನೆ ಮಟ್ಟು ತುಳು ಪಾಡ್ದನಗಳು ಕೇವಲ ಕಟ್ಟು ಕಥೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಲೇಖನ ಆಧಾರ ಸಹಿತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾದಿದೆ.ದಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದರ ಬ್ಲೋಗ್ ಓದಿದೆ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಲೋಕವೇ ಸರಿ !!ಭೂತಗಳ ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇವೆದಯವಿಟ್ಟು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಳು ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿ
Shankar B, Mangalore ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ :
06/05/2014 at 10:18 PM
ಭಾರಿ ಸೊಕುದ ಬರವು ,ಬೆಳ್ಳರೆದ ಅರಸು ಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟ ಆದ್ ಕೊಡಗು ಅರಸರೇನ ತಂಗಡಿನ ಪರಿಚಯ ಆಡ್ ಮದಿಮೆ ಆಪುನಿ ಜಾತಿ /ಮತಾಂತರ ಆಪುನೆ ಉಂದು ಮಾತಲ ಎಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಆವೋದಾಯಿನ ಸಂಗತಿಲು ಈ ತರತ್ತ ಬರವುಲು ನನಲ ಬರಡು ಅಧ್ಯಯನ ಆವೊದು
Aras s, Kasaragodu ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ :
06/05/2014 at 07:09 AM
ಎಸ್..!ಯಾನು ಬೊಲ್ಪುಗೆಲಕ್ಕುದು ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಬರವುನು ಓದ್ಯಾರ ಕಾತೊನ್ದು ಇತ್ತ್ತುದೆ ಪೊಸ ಪೊಸ ಬುತೋಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯರ .ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೆರ್ನ ಬರವು ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಕಾರಿಯಾದುಂಡು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಬರೆಲೆ ಎಂಕುಲು ಓದುಬ ಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಪರೂಪದ ಬರವುನು ಪ್ರಕಟ ಮನ್ತೊದುಪ್ಪಿನ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು
Prashanth, Bangalore ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ :
06/05/2014 at 06:13 AM
very nice research article has got historical relevence and importence .wherever information are not properly not available in incriptions ,we can use oral epics .both sholud be studied .Dr.laxmi G Prasad has done appriciable work in this field


No comments:

Post a Comment