Monday, 30 June 2014

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳುಚಾವಡಿ ಸರಣಿ -6 ತುಳು ಚಾವಡಿ-ಜಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿನ ಸುಬೇದಾರೆ ದೈವ ಆಯೆ!-ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ (3 ಜೂನ್ 2014)

http://vijaykarnataka.indiatimes.com/articleshow/35960551.cms


ತುಳು ಚಾವಡಿ-ಜಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿನ ಸುಬೇದಾರೆ ದೈವ ಆಯೆ!
ಭೂತಾರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಮುಲ್ಪ ಗುಳಿಗೆ, ಜುಮಾದಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಇಂಚಿನ ಪುರಾಣ ಮೂಲ ದೈವೊಲೆಗ್ ಆರಾಧನೆ ಉಪ್ಪುಲೆಕನೇ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೊಡು ಇತ್ತಿನ ಭೇದಭಾವೊ, ದೌರ್ಜ ನ್ಯೊಗ್ ಎದುರು ಉಂತುದ್ ಪುಣೆಯಿನ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬೀರೆರ್‌ಲ ದೈವವಾತೆರ್. ಆಂಡ ವಾ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಾ ಇಜ್ಜಂದಿನಕುಲುಲಾ ದೈವತ್ವ ಪಡೆಯಿನ ಉದಾರ್ಮೆಲಾ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಮುಲ್ಪ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಲು ದೈವತ್ವ ಪಡೆತೆರ್. ಪೊಲಿಸ್ ಭೂತ, ಸೇನವೆರ್ ದೈವ, ಪಟ್ಲೆರ್ ದೈವ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಅಪರೂಪದ ದೈವೊಲು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್! ದೈವತ್ವೊಗು ಏರುನೆಟ್ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮೊದ ಭೇದೊಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚನೇ ಅಕುಲು ತುಳುನಾಡ್‌ದಕುಲೇ ಆವೊಡುಂದುಲಾ ಇಜ್ಜಿ.

ಕನ್ನಡ ಭೂತ, ಕನ್ನಡ ಯಾನೆ ಪುರುಷ ಭೂತ, ಬಚ್ಚ ನಾಯಕ, ಬೈಸುನಾಯಕ, ಕರಿಯಣ್ಣ ನಾಯಕ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಮೂಲದ ದೈವೊಲು ಉಲ್ಲ. 'ಕನ್ನಡ ಬೀರೆ' ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೂಲೊದ ದೈವ.

'ಕನ್ನಡ ಬೀರೆ' ಮೂಲತಃ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ನೇಮಕ ಮಲ್ತಿನ ಒರಿ ಸುಭೇದಾರೆ! ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ಸೇರಿನ ಮದಂಗಲ್ಲು, ಬೆಜ್ಜಂಗಳ, ಬೆಣ್ಣೆ ಮನೆ ಸುತ್ತುಮುತ್ತ ಕನ್ನಡ ಬೀರೆ ದೈವೊಗು ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು. ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಜುಮಾದಿನ ಸೇರಿಗೆದ ದೈವವಾಯಿನ ಕನ್ನಡ ಬೀರೆ, ಪುದರೇ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕೊ ಕನ್ನಡಿಗೆ. ಸುಮಾರ್ 140 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಡತಿನ ಒಂಜಿ ಸೋಜಿಗದ ವಿಚಾರ ಉಂದು. ಮೀಯಪದವು ಕೈತಲ್ ಪೊಳ್ಳಕಜೆ ಪನ್ಪಿನ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟೆರ್ ಯಜಮಾನ ಆದುಲ್ಲೆರ್. ಆರೆನ ಅಜ್ಜೆರ್ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರೆನ ಕಾಲೊಡು ಅಕುಲೆನ ಇಲ್ಲ್‌ನ್ ಜಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಸುಭೇದಾರೆರೆನ್ ಆನಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಕಡಪುವೆರ್.

ಈ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಇಲ್ಲ್ ಜಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಂಡ್. ದುರ್ಗಾದೇವಿನ ಭಕ್ತೆರಾಯಿನ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇಲ್ಲ್ ಜಪ್ತಿಗ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಚಾರೊನು ಬೊಡೆದಿ ಉಲಯಿ ಪೋದು ಕಂಡನ್ಯಡ ಪನ್ಪೆರ್.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ಏರೇ ಆಂಡಲಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್‌ಗ್ ಬತ್ತ್‌ಂಡ ಅಕುಲೆಗ್ ಒಣಸ್ ಬಲಸುನ ತುಳುವೆರೆನ ಪೆರ್ಮೆ. ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರ್, 'ಆವಡ್ ಸುರುಕು ಅಕುಲೆಗ್ ಉಣಿಯೆರೆ ನುಪ್ಪು ಬಲಸ್‌ಲ' ಪಂಡ್‌ದ್ ಬೊಡೆದಿಡ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಂಡನ್ಯನ ಪಾತೆರದ ಲೆಕೊನೆ ಆರ್ ಒಣಸ್ ಬಳಸುವೆರ್. ನುಪ್ಪು ಬಳಸ್‌ದ್ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಕನಯೆರೆ ಉಲಯಿ ಪೋಪೆರ್. ಅಪಗ ಒರಿ ಸುಭೇದಾರೆ ಮಾಯ ಆಪೆ!

ಅವೆನ್ ತೂದು ಪೋಡಿದ್ ನನ ಒರಿ ಸುಭೇದಾರೆ ಬಲಿಪುವೆ. ಒರಿ ಸುಭೆದಾರೆ ಮಾಯ ಆಯಿನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ ಆಯನ ತರೆ ಕುಜಲ್ ಬುಕ್ಕ ಉಗುರು ಅಲ್ಪ ಒರಿಯುಂಡು.

ಇಂಚ ಮಾಯ ಆಯಿನ ಸುಭೇದಾರೆ ಅಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆವೊಂದುಪ್ಪುನ ಜುಮಾದಿ ದೈವದ ಸೇರಿಗೆಗ್ ಸಂದಾಯ ಆಪೆ. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಧೂಮಾವತಿಗ್ ನೇಮ ಆನಗ ಆಯಗ್‌ಲಾ ಆರಾಧನೆ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಮಾಯವಾಯಿನ ಸುಭೇದಾರೆ ಮೂಲತಃ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರುನ ಕನ್ನಡ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಿತ್ತೆ. ಅಂಚಾದ್ ಸುಭೇದಾರ ದೈವೊಗು 'ಕನ್ನಡ ಬೀರೆ' ಪಂಡ್‌ದ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್.

ಮಾಯಕದ ಉಲ ತಿರ್ಲ್ ದಾದ?: ಪೊಳ್ಳಕಜೆ ಕೈತಲ್‌ದ ಒಂಜಿ ತೋಡುಡು ಸುಭೇದಾರೆ ಮಾಯವಾಯಿನ ನೀರ್‌ದ ಗುಂಡಿ ಇತ್ತೆಲ ಉಂಡ್. ಅವುಲೇ ಕೈತಲ್ ಕನ್ನಡ ಬೀರಗೊಂಜಿ ಬನಲ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಉಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ಮನೆ ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ರೆನ ತೋಟದ ಉಲಯಿ ಉಂಡು. ಪೊಳ್ಳ ಕಜೆ ಇಲ್ಲ್‌ನ್ ಜಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿನ ಸುಭೇದಾರೆ ದಾಯೆಗ್ ಮಾಯ ಆಯೆ? ದಾಯೆ ದೈವತ್ವ ಪಡೆಯೆ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ತನ್ನ ಭಕ್ತೆ ಆಯಿನ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರೆನ ಇಲ್ಲ್ ಜಪ್ತಿ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕೊ ತಡೆಯೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೈವ ಆ ಸುಭೆದಾರೆನ್ ಮಾಯಕ ಮಲ್ತೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಲೌಕಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟ್‌ದ ಉತ್ತರ ಉಂದೆಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ್. ಆಂಡಲಾ ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿಲೆಟ್ಟ್ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುನಗ ಉಂದೆಕ್ ಬೇತೆನೆ ಕಾರಣ ಉಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆಲಾ ಉಂಡ್. ಜಪ್ತಿಗ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಣಸ್ ಬಳಸುನ ಭಟ್ರೆನ ಉದಾರತೆ ಗುಣ ತೂದು ಜಪ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ ಬರಂದೆ ಅಕುಲು ಪಿರ ಪೋದುಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಪಿರ ಪೋನಗ ಸಾದಿಡ್ ತೋಡುದ ನೀರು ಕಡಪುನಗ ದಾದಾಂಡಲ ದುರಂತವಾದುಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಆ ದುರಂತ ದಾದ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪನಿಯೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಅಯಿಕ್ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ಸೇರ್ದ್ ಆಯಗ್ ದೈವತ್ವ ತಿಕ್ಕ್‌ದ್ ಆಯೆ 'ಕನ್ನಡ ಬೀರೆ' ದೈವವಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆದುಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. -ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ.ಪ್ರಸಾದ, ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸೆಕೆರ್, ಬೆಳ್ಳಾರೆ
 
ಅನಿಸಿಕೆಗಳು:
Chidananda Hosahally, Mysore ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ :
26/06/2014 at 06:05 PM
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಈತೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಟ್ಟು ಮಾಲ್ಪೆರೆ ಈರ್ ಏತೊಂಜಿ ಸಮಯ ದೆಕ್ಕಾದ್ ಗೆಗೊಂಡಿಪ್ಪರ್! ತುಲುನಾಡ ಬೂತೊಲೆನ ಮಾಹಿತಿಗಾದ್ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು.
Ganesh Suvarna, Mumbai ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ :
09/06/2014 at 12:06 PM
ಬಾರಿ ಕುಸಿ ಆಂಡ್. ಇಂಚಿನ ಎಚ್ಚ ಎಚ್ಚ ವಿಚಾರೋಣು ಬರೆವೋದು, ಓಧಾರೆ ಎದ್ದೆ ಕುಶಿ ಅಪೂಣ್ದು. ಧನ್ಯವಾದೊಳು.
Dhanya , Bangalore ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ :
04/06/2014 at 11:14 AM
Good article ,information with proper analysis
ಗುರುಚರಣ್ , ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ :
03/06/2014 at 01:50 PM
ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ದೆ ಬರವು ಜಪ್ತಿ ಮನ್ಪ್ಯರಬತ್ತಿನಾಕುಲೆಗ್ ಒಣಸು ಬಳಸುನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕಾರ !ಉನ್ದೆಕ್ ಬ್ರಿಟಿಸ್ ಸುಭೇದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ಬ್ರಿಟಿಶರ್ ಲ ತರೆ ತಗ್ಗವೊಡೆ ,ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದೆರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ದೆ ಕಜ್ಜ ಬೆನೊಂದುಳ್ಳೇರ್ ಆರೆಗ್ ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬರವುಣ್ ಪ್ರಕಟ ಮನ್ತಿನ ತುಳು ಚಾವದಿ ಗ್ ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು

BrowseBurst
 

No comments:

Post a Comment