Monday, 30 June 2014

ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಚಾವಡಿ ಸರಣಿ -7 ಕೆದುಟು ಮಾಯಕ ಆಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ದೈವ ಆಯಲ್ -ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ (10 ಜೂನ್ 2014)4
ತುಳು ಚಾವಡಿ -ಕೆದುಟು ಮಾಯಕ ಆಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ದೈವ ಆಯಲ್
ಆಜೇಲ್ ವರ್ಷಗು ದುಂಬು ಯಾನ್ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನ ನಿಮಿತ್ತೊ ಪಂಜ, ಗುತ್ತಿಗಾರ್, ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯದಂಚಿ ಬತ್ತ್‌ದುಪ್ಪುನಗ, ಆ ಪರಿಸರೊಡು ಆತ್‌ನೇಟ ವಿದ್ವಾಂಸರೆನ ಗಮನೊಗು ಬರಂದಿನ ಅನೇಕ ಪೊಸ ಬೂತೊಲೆನ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಗಮನೊಗ್ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್.

ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪರೂಪೊದ ದೈವೊಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್‌ಡ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕ್‌ನಗ ಯಾನ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕಾಲೇಜ್‌ನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೆ. ಎನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನವು ಪಂಡ್‌ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ತೆರಿದ್ ಬತ್ತ್‌ಂಡ್.

ಮಸ್ತ್ ತುಂಡು ಬೂತೊಲೆನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕ್‌ಂಡ್ ಮುಲ್ಪ. ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಾಲೇಜ್‌ಗ್ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕೆರಾದ್ ಬತ್ತಿನ ಸುರೇಶ ಸೇಡಿಯಾಪು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಬಕ ಕೈತಲ್ 'ಕುಂಞಿ ಭೂತ' ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪೊದ ಭೂತ ಉಂಡು ಪಂಡೆರ್. ಅಂಚಾದ ಈ ದೈವೊದ ಕೋಲ ಆನಗ ಯಾನ್ ಅಡೆಗ್ ಪೋದು ಅಯಿತ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪಲಿಕೆ ಮಲ್ತೆ.

ಕಬಕದ ಬೈಪದವು ಕುಟುಮೊದಕ್ಲೆನ ಕೈಡ್ದ್ ಆರಾಧನೆ ದೆತೊನುನ ಅಪರೂಪದ ದೈವ ಕುಂಞಿ ಬೂತೊ. ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಏರ್, ಏಪ ದಾಯೆಗ್ ದೈವತ್ವ ಪಡೆದ್ ಬೂತೊ ಆಪೆರ್ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಜ್ಜಿ. ಬೂತೊದ ಕೋಪಗ್ ತಿಕ್ಕ್‌ದ್ ಅತ್ತ್‌ಂಡ ಅನುಗ್ರಹಗ್ ತಿಕ್ಕ್‌ದ್ ಮಾಯಕ ಆಯಿನ ನರಮಾನ್ಯೆರ್ ದೈವತ್ವ ಪಡೆಯಿನ ಐತಿಹ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು. ಮೂಲತಃ ಕುಂಞಿ ಭೂತ ಮಲೆಯ ಸಮುದಾಯಗ್ ಸೇರಿನ ಎಲ್ಯ ಪೊಣ್ಣು . ಆಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದನೊಡು ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು. ''ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ನಗ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಲೆನಾಲ್ ಅಮ್ಮೆ ಪನ್ನಗ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಲೆನಾಯೇ ಅಕ್‌ಲೆಗ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಮಗಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಆ ನಾ ಯೇ...'' ಪುಟ್ಟಿ ಪೊಣ್ಣ ಬಾಲೆಗ್ ಕುಂಞಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪುದರ್ ದೀಪೆರ್. ಆಲೆಗ್ ಪದಿಮೂಜಿ ಪದಿನಾಲ್ ವರ್ಷ ಆನಗ ಮದಿಮಾಲ್ ಆಪಲ್. ಶುದ್ಧ ಆಯೆರೆ ಬೈಪದವು ಇಲ್ಲ್‌ಗ್ ಸೇರಿನ ಕೆದುಕ್ ಮೀಯೆರ ಪೋಪಲ್. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಬೈಪದವು ಇಲ್ಲ್‌ದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರುದು ಆಲ್ ಮಾಯ ಆದ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸೇರಿಗೆಗ್ ಸಂದ್‌ದ್ ಕುಂಞಿ ದೈವವಾಪಲ್. ಆಲೆನ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ನಾಡ್‌ನಗ 'ಎನನ್ ನಾಡುನ ಬೋಡ್ಚಿ .. ಯಾನ್ ದೈವದ ಸೇರಿಗೆಗ್ ಸಂದ್‌ದೆಂದ್' ಪನ್ಪಲ್. ''ಓ ಎನನ್ ಲೆಪ್ಪಾಡೇ ಎನನ್ ಬುಲ್ಪಾಡೇ ಬೈಪದವು ನಾಲ್ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಕರ್ತುಲೆನ ನಂಬಿಯಾರುನಾಕುಲೆನ ಇಲ್ಡ್‌ಡ್ ನಂಬಿಯಾರುನಾಕುಲೆನ ದೈವದ ಸೇರಿಗೆಯಾದ್ ನಂಬಿಯಾರುನಾಕುಲೆನ ದೈವದ ಚಿತ್ತ ಪತ್ತೊಂಡೇ..'' ಪಂಡ್‌ದ್ ಪಾಡ್ದನೋಡ್ ಉಂಡು. ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿಲೆಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಕೆದುಕು ಮೀಯೆರೆ ಪೋದುಪ್ಪುನಗ ದುರಂತ ನಡತ್‌ದ್ ಸೈದುಪ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ದುರಂತ ಬೊಕ್ಕ ದೈವತ್ವ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಅಯಿಕ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವೊದ ಕಾರಣಿಕದ ಕಥೆ ಸೇರ್ದುಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಕುಂಞಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣು. ಅಂಚಾದ್ ಈ ದೈವಗ್ ಪೇರ್‌ನ್ ಪರಕೆಯಾದ್ ಮಯಿಪುವೆರ್. ಆ ಊರುಡು ಮದಿಮೆ ಆಯಿನ ಪೊಸ ಮದಿಮಾಲ್- ಮದಿಮಾಯನಕುಲು ಈ ದೈವೊಗು ಪೇರ್ ಮಯಿತ್‌ದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲಾ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತ್‌ಂಡ ದೈವೊಗು ಪರಕೆ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. -ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ. ಪ್ರಸಾದ, ಉಪನ್ಯಾಸಕೆರ್
ಅನಿಸಿಕೆಗಳು:
shashi kiran , mangalore ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ :
14/06/2014 at 04:04 PM
ಅಪ್ರೂಪದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು,ಮಾತ ಸಾರ ಮಾನ್ಯ್ಯ ದೈವೊಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದ್ ಕೊರೊಡು ಲೆಂದುದು ಮಾತ ತುಳು ವೆರೆ ಪರವಾಡ್ ವಿನಂತಿ ಮನ್ತೊನುವೆ
Prasad PP, Bangalore ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ :
12/06/2014 at 09:05 AM
ಉತ್ತಮ ಲೇಕನ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀದಿದ್ದಾರೆ.ಢನ್ಯವಾದ.ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಲೇಖನಗಳು ಅವರಿಂದ ಬರಲಿ ಎನ್ನುವ ಹಾರೈಕೆ ನನ್ನದು.
Ashok , Bangalore ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ :
11/06/2014 at 06:10 PM
ಪೊರ್ಲುದ ಬರವುಗೊಂಜಿ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ,ನನಲ ಇಂಚಿತ್ ನ ಅಪ್ರೂಪದ ಬರವುಲು ಬರಡ್
Chidananda hosahally, Mysore ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ :
10/06/2014 at 07:03 PM
ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

No comments:

Post a Comment