Monday, 30 June 2014

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಚಾವಡಿ ಸರಣಿ -8 :ಪಗೆಕ್ ಬಲಿಯಾಯಲ್ ಮರ್ಲ್ ಮೈಯೊಂತಿ-ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ (24 ಜೂನ್ 2014)

ತುಳು ಚಾವಡಿ -ಪಗೆಕ್ ಬಲಿಯಾಯಲ್ ಮರ್ಲ್ ಮೈಯೊಂತಿ

http://vijaykarnataka.indiatimes.com/articleshow/37091293.cms
ನೂತ್ತೊಂಜಿ ಮಲೆ ದೈವೊಲೆನ ನೇಮ ಆನಗ ಮರ್ಲ್ ಮೈಯೊಂತಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಪರೂಪದ ದೈವೊಗು ಕೋಲ ಕೊರ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮರ್ಲ್ ಮೈಯೊಂತಿ(ಮೈಯೊಂದಿ) ಮೂಲತಃ ಮುಗೇರನಕ್ಲೆನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಆಲ್. ಮೈಯೊಂತಿ ಅಣ್ಣೆರುಳ್ಳಾಯೆರ್ ಸಾಂಕಿನ, ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅನಾಥ ಪೊಣ್ಣು. ''ಡೆನ್ನನಾ ಡೆನ್ನಾವೋ ಡೆನ್ನನಾ ಡೆನ್ನನಾ ಡೆನ್ನಾನಾ ಡೆನ್ನಾವೋ... ಒಕ್ಕೆಲಿಜ್ಯಾಂದೀ ಇಲ್ಲ್‌ಡ್‌ಲಂದಾಂಡಾ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪಿನವೋ ಸ್ವರಾವು ನನಾವೋ ಕೇನುಂಡೆ ಅವೊಂಜಿ ಬಾಲೇನೆ ಅನ್ನೆ ರುಲ್ಲಾಯೇ ಕನತ್ತ್‌ದ್ ಸಾಂಕೊಂದು ಸಲಗೊಂದು ಉಲ್ಲೇರೆ ಅಣ್ಣೇರುಳ್ಳಾಯೇರ್..'' ಒಕ್ಕೆಲ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ಇಲ್ಲ್‌ಡ್ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪಿನ ಸ್ವರ ಕೇನ್‌ದ್ ಕೊನತ್ತ್‌ದ್ ಬಿರೆಲ್‌ಗ್ ಕುಂಟು ತುತ್ತುದ್ ಪೇರ್‌ಲ, ಚಿಪ್ಪಿಡ್ ಗಂಜಿ, ಕೈಟ್ ಉಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಸಾಂಕುವೆರ್ ಅಣ್ಣೇರುಳ್ಳಾಯೆರ್.
 ''ಬಿರೆಲ್‌ಗ್ ಕುಂಟು ಸುತ್ತುದ್ ಪೇರ್‌ಲ
 ಚಿಪ್ಪಿಡ್ ಗಂಜಿ ಕೈಟ್ ಉಪ್ಪುಲ ಕೊರ್ದು ಸಾಂಕೊಂದು 
ಸಲಗೊಂದು ಉಲ್ಲೇರೇ.. 
ಡೆನ್ನನಾ ಡೆನ್ನಾವೋ ಡೆನ್ನನಾ ಡೆನ್ನನಾ ಡೆನ್ನಾನಾ ಡೆನ್ನಾವೋ ..'' 
ಇಂಚ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅಣ್ಣೆರುಳ್ಳಾಯೆರೆನ ಆಶ್ರಯೊಡ್ ಬುಳೆಪಲ್. ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವಲ್. ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಣ್ಣೆರುಲ್ಲಾಯೆರ್ ಆಲೆನ್ ಲೆತ್ತ್‌ದ್ 'ನಮನೊಂಜಿ ತೋಟೊಗು ಕೈಕಂಜಿ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಬುಲೆನ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ತೋಟ ಕಾಪುವನಾ ಮಗಾ' ಪಂಡ್‌ದ್ ಕೆನುವೆರ್. ಅಂಚ ಆಲ್ ತೋಟೊಗು ಬತ್ತಿನ ಕೈಕಂಜಿ ದೇರೊಂದು, ತೋಟ ಕಾಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವಲ್. ದಿನಾಲ ಬೊಲ್ಪುಗ್ ಲಕ್ಕದ್ ಪೇರ ಗಂಜಿ ಉಂಡುದ್, ಪೊದಿಕೆದ ಗಂಟ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ತೋಟೊಗು ಪೋದು ಅವುಲು ತೋಟ ಕಾಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವಲ್. ಅಕ್ಲೆನ ತೋಟೊಗ್ ಏರ್ಯದ ಹೆಬ್ಬಾರೆರ್‌ನ ಕೈಕಂಜಿ ದಿನಾಲ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಬುಳೆನ್ ತಿನ್ಪುಂಡು. ಈ ವಿಷಯೊನು ಮೈಯೊಂತಿ ಅಣ್ಣೆರುಳ್ಳಾಯೆರೆಗ್ ಪನ್ಪಲ್. ಅವು ಗೊತ್ತಾದ್ ಏರ್ಯದ ಹೆಬ್ಬಾರೆರ್ ಆಳೆನ ಗಂಜಿದ ಪೊದಿಕೆಗ್ ವಿಷ ಪಾಡುವೆರ್.
 ''ಮನದಾನಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಲಕ್ಕುವಲ್ 
ಕೈಮೋನೆ ದೆಕ್ಕುವಲ್ ತಂಜನದ ತಿಳಿಗಂಜಿ ಉನ್ಪಲ್
 ಪೇರ್‌ದ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಕಟ್ಟುವಲ್
 ತಂಞನದ ತೆಲಿಗಂಜಿ ಉನ್ಪಾಲ್ ಪೇರ್‌ದ ಬೆಚ್ಚಗಂಜಿ ಕಟ್ಟುವಲ್
 ಅರ್ತಿದ ಮರಟ್ ಪೊದಿಕ್ಕೆದ ಉಣ್ಪು ದೀಪಲ್
 ಮಾಯೊದ ಮರ್ಲ್ ಮೈಯೊಂದಿಯೇ
 ಕೈಕಂಜಿ ಗಿಡಪೆರೆ ಪೋಪಲಂಚಿ ಆತೆನಾ ಪೋರ್ತುಗು 
ಏರ್ಯದ ಎಬ್ಬಾರ್ಲು ಪೊದಿಕೆದ ಉಣ್ಪುಗು ವಿಷ ಪಾಡ್ಯೆರ್ 
ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ದೀತೆರವುಲು..'' 
ವಿಷ ಸೇರಿನ ಗಂಜಿನ್ ಉಂಡುದ್ ಮೈಯೊಂತಿ ಮರಣ ಆಪಲ್. ಆಳೆನ ಮರಣ ತೂದು ದುಃಖಿತ್‌ನ ಅಣ್ಣೆರುಳ್ಳಾಯೆರ್ 'ಈ ದೈವವಾದ್ ಲಕ್ಕ್‌ಲ ಏರ್ಯತ ಹೆಬ್ಬಾರೆರೆ ಕಟ್ಟದ ಗುವೆಲ್‌ಡ್ ಮಾಯೊಂದ ಮೈಯೊಂದಿ ಆದ್ ಬಲ್ಲಾಲೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚ ದೈವತ್ವ ಪಡೆದ್ ದೈವ ಆಯಿನ ಮಾಯೊದ ಮೈಯೊಂತಿ ಕಲುವೆರ್‌ಗ್ ಮರ್ಲ್ ಪತ್ತುಲೆಕ ಮಲ್ಪುವಲ್. ಅಂಚಾದ್ ಮಾಯೊದ ಮೈಯೊಂತಿನ್ ಮರ್ಲ್ ಮೈಯೊಂತಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ದುರಂತ ಬುಕ್ಕೊ ದೈವತ್ವ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರೊ. ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡ್ ಇಲ್ಲದಕುಲೆನ ದ್ವೇಷೊಗು ಬಲಿಯಾದ್ ದುರಂತ ಮರಣಗ್ ಈಡಾಯಿನ ಮೈಯೊಂತಿ ದೈವತ್ವ ಪಡೆದ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆವೊಂದುಲ್ಲಲ್. -ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ.ಪ್ರಸಾದ, ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸೆಕೆರ್, ಬೆಳ್ಳಾರೆ
ಅನಿಸಿಕೆಗಳು:
Gurucharan , Mumbai ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ :
30/06/2014 at 06:02 PM
ಉಂದು ಏರ್ ?ಮುಕುಲೆನ ಬರವುಲು ಭಾರಿ ಸೋಕು ಉಂಡು .ತುಳುಅಕಾಡೆಮಿದಾ ಕಜ್ಜೊಳೆಡ್ ಮುಕುಲೆನ್ ತುಯಿನ ನೆನಪುಜ್ಜಿ .ಈ ತೆರೆ ಮರೆತ ಬೊಲ್ಪು ನು ಪರಿಚಯ ಮಂಟುದು ಕೊರ್ಲೆ ,ಮೆರ್ನ ಈ ಮೈಲ್ /ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಯಮಂತುದು
chidananda hosahally, mysore ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ :
26/06/2014 at 05:49 PM
ಮರ್ಲ್ ದೈವೂಂತಿನ ಕಥೆ ಕೇಂದ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಂಡ್. ತುಳುನಾಡ ಜಾನಪದೊದ ಮೊಟ್ಟೆಲ್ಡ್ ಏತೊಂಜಿ ಸರಕ್ ದಿಂಜೊಂಡುಂಡ್!
Abhishek , Bangalore ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ :
25/06/2014 at 02:11 PM
ದಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದೇರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ದೆ ಕಜ್ಜ ಬೆನೊಂದುಳ್ಳೇರ್ ಇಂಚನೆ ಬರೆಯೊಂದೂಪ್ಪುಲೆ ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೆಲು
shashi kiran, Mangalore ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ :
24/06/2014 at 07:28 AM
Nice write up valuable information about Tulu folk
ಸಹಮತ(3)ವಿರೋಧ(0)ಉತ್ಕೃಷ್ಟ(2)

No comments:

Post a Comment