Saturday, 19 July 2014

ಸಾವಿರದೊಂದು ದೈವಗಳು (51-101)- © Dr.LAKSHMI G PRASAD

                             


 copy rights reserved

51 ಉಮ್ಮಯೆ
52 ಉಮ್ಮಳಾಯ
53ಉಮ್ಮಳ್ತಿ
54  ಉರವೆ
55 ಉರಿ ಮರ್ಲ
56 ಉರಿ ಮರ್ತಿ 
57 ಉರಿಮಾರಿ
58 ಉರಿಯಡಿತ್ತಾಯ 
59  ಉಳ್ಳಾಕುಲು
60 ಉಳ್ಳಾಯ
61 ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ
62 ಉಳಿಯತ್ತಾಯ
63 ಎಡ್ಮೇರು ಕಟ್ಟಿಂಗೇರಿ
64 ಎರು 
65 ಎರು ಕನಡೆ
66 ಎರು ಕೋಪಾಳೆ
67ಎರು ಬಂಟ
68 ಎರು ಶೆಟ್ಟಿ
69  ಎರಿಯಜ್ಜ
70 ಎಲ್ಯ ಉಳ್ಳಾಕುಳು
71 ಎಲ್ಯಕ್ಕೇರ್
72 ಎಲ್ಯನ್ನೇರ್
73 ಎಳೆಯ ಭಗವತಿ (ಮಾಹಿತಿ :ರಘುನಾಥ ವರ್ಕಾಡಿ )
74 ಐತ ಮಾಮೆ (ರಘುನಾಥ ವರ್ಕಾಡಿ )
75 ಐವೆರ್ ಬಂಟ್ರ (ರಘುನಾಥ ವರ್ಕಾಡಿ )
76 ಒಕ್ಕು ಬಲ್ಲಾಳ
 77 ಒಡಿಲುತ್ತಾಯೆ
78 ಒಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ
79   ಒಲಿ ಪ್ರಾಂಡಿ
80 ಒರು ಬಾಣಿಯೆತ್ತಿ
81 ಒರ್ಮುಗೊತ್ತಾಯೆ
82 ಒರಿ ಉಲ್ಲಾಯೆ
83 ಒರ್ಮಲ್ತಾಯೆ
84 ಒರ್ಮುಲ್ಲಾಯೆ
85 ಒಲಿ ಮರ್ಲೆ
86 ಒಡ್ಡಮರಾಯ 
87 ಒಂಜರೆ ಕಜ್ಜದಾಯೆ
88 ಓಟೆಜರಾಯ
89 ಓಡಿಲ್ತಾಯ
90 ಓಪೆತ್ತಿ ಮದಿಮಾಲ್ /ವಾಪತ್ತಿ ಮದಿಮಾಲ್(ಮಾಹಿತಿ ಸಂಕೇತ ಪೂಜಾರಿ)
91 ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ಡಿ
92   ಕಚ್ಚೆ ಭಟ್ಟ 

93 ಕಟದ
94 ಕಟ್ಟಳ್ತಾಯೆ
95 ಕಡವಿನ ಕುಂಞ
96 ಕಡರುಕಳಿ 
97  ಕಡಂತಾಯ
98 ಕಡಂಬಳಿತ್ತಾಯ
99 ಕಡೆಂಜಿ ಬಂಟ
100  ಕತಂತ್ರಿ
101 ಕನಪಡಿತ್ತಾಯ51 ಉಮ್ಮಯೆ
52 ಉಮ್ಮಳಾಯ
53ಉಮ್ಮಳ್ತಿ
54  ಉರವೆ
55 ಉರಿ ಮರ್ಲ
56 ಉರಿ ಮರ್ತಿ 
57 ಉರಿಮಾರಿ
58 ಉರಿಯಡಿತ್ತಾಯ 
59  ಉಳ್ಳಾಕುಲು
60 ಉಳ್ಳಾಯ
61 ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ
62 ಉಳಿಯತ್ತಾಯ
63 ಎಡ್ಮೇರು ಕಟ್ಟಿಂಗೇರಿ
64 ಎರು 
65 ಎರು ಕನಡೆ
66 ಎರು ಕೋಪಾಳೆ
67ಎರು ಬಂಟ
68 ಎರು ಶೆಟ್ಟಿ
69  ಎರಿಯಜ್ಜ
70 ಎಲ್ಯ ಉಳ್ಳಾಕುಳು
71 ಎಲ್ಯಕ್ಕೇರ್
72 ಎಲ್ಯನ್ನೇರ್
73 ಎಳೆಯ ಭಗವತಿ
74 ಐತ ಮಾಮೆ
75 ಐವೆರ್ ಬಂಟರ್
76 ಒಕ್ಕು ಬಲ್ಲಾಳ
 77 ಒಡಿಲುತ್ತಾಯೆ
78 ಒಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ
79   ಒಲಿ ಪ್ರಾಂಡಿ
80 ಒರು ಬಾಣಿಯೆತ್ತಿ
81 ಒರ್ಮುಗೊತ್ತಾಯೆ
82 ಒರಿ ಉಲ್ಲಾಯೆ
83 ಒರ್ಮಲ್ತಾಯೆ
84 ಒರ್ಮುಲ್ಲಾಯೆ
85 ಒಲಿ ಮರ್ಲೆ
86 ಒಡ್ಡಮರಾಯ 
87 ಒಂಜರೆ ಕಜ್ಜದಾಯೆ
88 ಓಟೆಜರಾಯ
89 ಓಡಿಲ್ತಾಯ
90 ಓಪೆತ್ತಿ ಮದಿಮಾಲ್
91 ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ಡಿ
92   ಕಚ್ಚೆ ಭಟ್ಟ 

93 ಕಟದ
94 ಕಟ್ಟಳ್ತಾಯೆ 
95 ಕಡವಿನ ಕುಂಞ
96 ಕಡರುಕಳಿ 
97  ಕಡಂತಾಯ
98 ಕಡಂಬಳಿತ್ತಾಯ
99 ಕಡೆಂಜಿ ಬಂಟ
100  ಕತಂತ್ರಿ
101 ಕನಪಡಿತ್ತಾಯNo comments:

Post a Comment