Saturday, 11 October 2014

ತುಳು ಪಾಡ್ದನಲೆಡ್ ಪೊಣ್ಣು(ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್ 107.8 FMನಲ್ಲಿ ) -ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ(28-09-14ರಂದು ಸಮಗ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ )http://yourlisten.com/thimmappavk/-29to listen         pls click here28-09 -2014 ರಂದುಮಂಗಳೂರಿನ ಸಮಗ್ರ ಗ್ರಾಮೆನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಂಪ್ರಬಂಧ       copy rights reserved
ಮಗಳಾದ್, ಬುಡೆದಿಯಾದ್, ಸವತಿಯಾದ್, ಮರ್ಮಾಳಾದ್, ಮಾಮಿಯಾದ್ ತನ್ನೊಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮಣ್ಪಿನ ಪೊಣ್ಣನ ನಾನಾವಿಧತ್ತ ಚಿತ್ರಣಳು, ಕಲ್ಪನೆಳು ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ್.
ಮಗಳಾದ್ ಪೊಣ್ಣ ಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂದು ಪಂಡುದು ಚಿಂತನೆ ಮಣ್ಪುನಗ ಸುರುಟ್ಟೆ ಸಮಾಧಾನದ ವಿಚಾರÉೂಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಂಡ್. ಪುಟ್ಟಿ ಬಾಲೆ ಪೊಣ್ಣುಂದು ಬೇಜಾರ ಮಣ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಪಾಡ್ದುನೊಲೆಡ್ ತೋಜುಜ್ಜಿ ಓಲ್‍ಲ. ಬದಲಾದು ಪುಟ್ಟಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನು ಮೋಕೆಡ್ ಬುಳೆಪ್ಪಾವೆರ್ ಪಣ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಪಾಡ್ದೊನೊಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ್. ಬೆರ್ಮೆರ್ ವರಪ್ರಸಾದವಾದ್ ಸಿಂಗಾರದ ಪಾಳೆಡ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಸಿರಿನು ಅಜ್ಜೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಕೊಂಡಾಟೊಡು ತಾಂಕಿನ ವಿಚಾರ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನೊಡು ಉಂಡು. ನೀರ್‍ಡ್ ತೇಲ್ದ್ ಬತ್ತಿನ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪೊಣ್ಣಾದ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ಕೇದಗೆನ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ತಾಂಕುವೆರ್ ಓಪೆತ್ತಿ ಪೆದುನಾರ್ ದಂಪತಿಳು.
ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಪ್ರಚಲಿತ ಇತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡ್. ಆಣಕೊಡಿತ್ತಾಕ್ಳು ಪೊಣ್ಣನು ಕೇನೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತೆರ್. ಎಲ್ಯ ಪೋದು ಮಲ್ಲ ಆಪುನೆಡ್ದ್ ದುಂಬು ಮದಿಮೆ ಆಯಿಜ್ಜಾಂಡ ಕಣ್ಣ್‍ಗ್ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟ್‍ದ್ ಕಾಡ್‍ಗ್ ಬುಡ್ಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬ್ರಾಣೆರ ಜಾತಿಡು ಇತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೇಯಿ ಬೈದೆತಿ ಪಾಡ್ದನಡು ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಲೆ ಕೇದಗೆ ಮದಿಮೆಡ್ದ್ ದುಂಬು ಮೈನೆರೆಯಿನೆಕ್ಕು ಆಳೆನ ಕಣ್ಣ್‍ಗು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟುದು ಕಾಡುಗ್ ಬುಡ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೇಯಿ ಬೈದೆತಿ ಪಾಡ್ದನೊಡು ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು. ಎಲ್ಯಡೇ ಪೊಣ್ಣುಗು ಮದಿಮೆ ಆಂಡಲ ಆಳೆಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತುಂಡಾ? ಕಂಡನಿ ದೂರ ಉಪ್ಪುನಗ ಆಳೆಗ್ ಸರಿಯಾದ ರಕ್ಷಣೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ, ಪುರುಷ ದೌರ್ಜನ್ಯಗ್ ತುತ್ತಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಮುಕಾಂಬಿ ಜೇವು, ಮದನಗ, ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಜೇವು ಇತ್ಯಾದಿ ಪಾಡ್ದನೊಳೆಡ್ ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು.
ಮುಕಾಂಬಿ ಜೇವುನು ಮದಿಮೆಯಾಯಿನ ಕಾಲೊಡು ಜಂತ್ರಿ ಪಡ್ವನೆರ್‍ಗು ಬಾರಿ ಬಡತನ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಯಿಕ್ ಶಾಂತಿಪೂಜೆ ಮಣ್ಪ್ಯರ ತೆಂಕಾಯಿಗ್ ಪೋಯೆರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಣ್ತುದ್ ಪಡ್ವನೆರ್ ಮುಕಾಂಬಿ ಜೇವುನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲುಗು ಪೋಯರ ಪಣ್ಪೆರ್. ಅಪಗ ಆಳ್
    ‘ಮದಿಮೆ ಆಪಿನೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲುದ ಪೇರ್‍ಗಂಜಿ ಆವು
    ಮದಿಮೆ ಆಯಿನೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲುದ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಆವು
    ಯಾನು ಪೋವಯೆ ಮದಿಮಯ ಕೇಂಡಾರಾ
ಪಂಡ್‍ದ್ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ್‍ದ ಹಠ ಕಟ್ಟುವಾಳ್. ಅಂಚ ಆಳೆನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋನಗ ಸಾದಿಡ್ ಕಡಂಬಾರು ಮಯ್ಯ ತಿಕ್ಕುದ್, ಎಂಕ್ ಏಳು ಜನ ಮರ್ಮಳಡಿಕ್ಳು ಉಳ್ಳೇರ್. ಎಣ್ಮ ಕಲ್ಲುದ ಗುಂಡದ ಅರಮನೆ ಉಂಡು. ಎಣ್ಮನೆದ ಕಲ್ಲಗುಂಡಡು ಮುಕಾಂಬಿ ಜೇವು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಂಡುದು ಪಡ್ವನೆರ್‍ನು ನಂಬಿಸಾದ್ ಕಡಪ್ಪುಡುವೆ ಕಡಂಬಾರ ಮಯ್ಯೆ. ಪಡ್ವನೆರು ಅಂಚಿ ಪೋಯಿಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಮುಕಾಂಬಿಕ ಜೇವುನು ಬಲತ್ಕಾರ ಮಣ್ಪುವೆ ಕಡಂಬಾರ ಮಯ್ಯೆ. ಮುಕಾಂಬಿ ಜೇವು ಗುಳಿಗನು ನೆನೆತ್ತೊಂದು ಕಡಂಬಾರ್‍ದ ಕಟ್ಟಗು ಲಾಗಿದು ಪ್ರಾಣ ಬುಡ್ಪುವಳ್. ಗುಳಿಗನ ಸೇರಿಗೆಡ್ ಮುಕಾಂಬಿ ಗುಳಿಗೆಯಾದ್ ಸಂದ್‍ದು ಪೋಪಾಳು.
ಇಂಚಿತ್ತನವೆ ಕಥೆ ಮದನಗ ಪಾಡ್ದನೊಡು ಉಂಡು. ಮದನಗನ ಕಂಡನಿ ಕುಂಞಣಪ್ಪೆರ್ ದಂಡುಡುಪ್ಪುನಗ ರಾಜ್ಯಗು ಭಾರಿ ಬಂಡಾರಿ ಬತ್ತುದ್ ಬಲತ್ಕಾರಡ್ದು ಮದನಗನ ಸಂಗ ಮಣ್ಪುವೆ. ಇಂದೆನ್ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಕುಂಞಣಪ್ಪೆರುಗು ಕನಕಟ್ಟಾದ್ ತೆರಿಪ್ಪಾವುಂಡ್. ಕುಂಞಣ್ಣಪ್ಪೆರ್ ಪಾರ್‍ದ್ ಬನ್ನಗ ಮದನಗ ಪೇರು ಕೊರ್ಪಾಳು. ಅಪಗ ಜುಮಾದಿ ದೈವದ ಎದುರು ಪ್ರಮಾಣ ಮಣ್ಪೊಡೊಂದು ಮಣ್ಪೆರು ಕುಂಞಣಪ್ಪೆರ್. ಕಂಡನಿ ಎದುರುಗು ಸತ್ಯ ಪಣ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ಯಾಂದಿನ ಮದನಗ ಯಾನ್ ಕಂಡನಿ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಏರ್ನಲ ಮೈ ಮುಟ್ಟುದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮಣ್ಪಳು. ಅಪಗ ಕೋಪಿತ್ತಿನ ಜುಮಾದಿ ದೈವ ಆಳ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಕಕ್ಕ್‍ದ್ ಸೈಪುಲೆಕ್ಕ ಮಣ್ಪುಂಡ್. ಸುಳ್ಳು ಪಂಡಿನೈಕ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ತಿನ ದೈವ ಆಳೆನು ರಾಜ್ಯಬಾರಿ ಬಂಡಾರಿ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಣ್ಪುನಗ ದಾಯೆಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ತುದಿಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗ್ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ. ಅಂಚನೇ ಮುಕಾಂಬಿಜೇವುನ್ ತನ್ನ ಸೇರಿಗೆಗ್ ದೆತ್ತೊಂಡಿನ ಗುಳಿಗೆ ದೈವ ಆಳೆನ ರಕ್ಷಣೆ ದಾಯೆಗ್ ಮಣ್ತುದುಜ್ಜೆ? ಇಂಜಿಕ್ಕ್‍ಲ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ.
ಮದಿಮೆ ಆಯಿನೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಕಂಡನಿನಾಕ್ಳು ಪೊಣ್ಣ ಮಿತ್ ಶೋಷಣೆ ಮಣ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಾಂತೊಳು ಪಾಡ್ದೊನೊಲೆಡ್ ತೋಜುಂಡು. ಬಳಜೇಯಿ ಮಾಣಿಗ ಪಾಡ್ದನೊದ ಮಾಣಿಗ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪೊಣ್ಣು. ಕಂಡನಿ ಪೆರುಮಲೆ ಬಲ್ಲಾಳೆಲ ಮಾಣಿಗಲ ಚೆನ್ನೆಮಣೆ ಗೊಬ್ಬುನಗ ಮಾಣಿಗೆಡ ಬಾಜೇಲುಗು ನೀರು ಕೊಂಡರ್ಯರ ಪಂಡುದು ಆಳ್ ಉಳಾಯೀ ಪೋಯಿಲೆಕ್ಕ ಚೆನ್ನೆಮಣೆನು ತಿರ್ಗಾದ್ ದೀದ್ ಆಟನ್ ತಪ್ಪಾವೆ. ಅಪಗ ಕೋಪಡು ಮಾಣಿಗ ಚೆನ್ನೆಮಣೆಕ್ ತೊರಿತ್ತುದ್ ಕಂಕಣ ಪಾಡುವಳ್. ಅಪಗ ಬಲ್ಲಾಳೆ ಕೈ ಬಚ್ಚ್ಚುನಾತ್ ನೋಪುವೆ, ಕಾರ್ ಬಚ್ಚುನಾತ್ ತೊರಿಪ್ಪುವೆ. ಆಳ್ ಕೋಪಡು ಕತ್ತಲು ಕೋಣೆಡು ಜೆಪ್ಪುವಳು, ಒಣಸು ತಯಾರಿ ಮಣ್ಪುಜ್ಜಾಳು. ಅಪಗ ಬಲ್ಲಾಳೆ ಪೋದು ನೆರೆಕರೆತ್ತ ಪೊಣ್ಣುನಾಕ್ಲೆಡ ಮಾಣಿಗಗು ಬುದ್ದಿ ಪಣಿಯರ ಪಣ್ಪೆ. ಅಕುಳ್ ಬತ್ತ್‍ದು ``ಲಕ್ಕ್‍ಲ ಮಾಣಿಗ. ನಿಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಕಂಡನಿ ಆಕುನೆನ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಕಂಡನ್ಯಾಕ್ಳು ಆಕುಜ್ಜೆರ’’ ಪಂಡುದು ಸಮಧಾನ ಮಣ್ಪ್ಯುರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಣ್ಪೆರ್. ಮೂಳು ಕಂಡನ್ಯಾಕ್ಳು ಬುಡೆದಿನಾಕ್ಳೆಗು ನೋಪುನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರ ಆದುತ್ತುಂಡು ಪಂಡ್‍ದತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡ್. ಬುಕ್ಕ ಮಾಣಿಗ ತನ್ನ ಸಮ್ಮಾಲೆ ಇಲ್ಲ್‍ಗ್ ಪೋಪಳು. ಅಪಗ ಮಾಣಿಗನು ಲೆತ್ತೊಂದ್ ಬತ್ತ್‍ಂಡಾಂಡ ಆಳೆನ ಮೈಮುಟ್ಟುನೆಡು ದುಂಬು ನೇಮ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ್‍ದ ಜುಮಾದಿಗ್ ಅರಿಕೆ ಮಣ್ಪುವೆ ಪರಿಮಾಳೆ ಬಲ್ಲಾಳೆ. ಅಂಚನೇ ಆಳೆನ್ ಕಣ್‍ಕಟ್ಟಾದ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಜುಮಾದಿ ದೈವೊ. ಮಾಣಿಗನ ದಂಡಿಗೆ ಬತ್ತುನೆನು ತೂದು ಸಂಭ್ರಮಡು ಆಳೆನು ದೇರ್ತುದ್ ದಂಡಿಗೆಡ್ದ್ ಜಪ್ಪಾವೆ ಬಲ್ಲಾಳೆ. ಆಯಗ್ ಪಂಡಿನ ಪರಕೆ ಮರತ್ತುಪೋದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಜುಮಾದಿ ದೈವ ಕೋಪಿತ್ತದ್ ಮಾಣಿಗ ಬೊಳಿನೊರೆ ಕಕ್ಕುದ್ ಸೈಪ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಮಣ್ಪುಂಡ್. ಪರಿಕೆ ಪಂಡುನೆ ಬಲ್ಲಾಳೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಣಿಗಗ್. ಉಂದು ದೈವೊಳೆನ ವಾ ನ್ಯಾಯ ಎಂಕು ಅರ್ಥಾಪ್ಪುಜ್ಜಿ. ಇಂದೆಕ್ ಉತ್ತರವಾದ್ ಸಂಸ್ಕøತ ಸುಭಾಷಿತ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಪ್ಪುಂಡ್.
    ಅಶ್ವಂ ನೈವ ಗಜಂ ನೈನ ವ್ಯಾಘ್ರಂ ನೈವಚ ನೈವಚ |
    ಅಜಾ ಪುತ್ರಂ ಬಲಿಂ ದದ್ಯಾತ್ ದೈವೋ ದುರ್ಬಲ ಘಾತಕ |
ಕುದುರೆನ್ ಬಲಿಕೊರ್ಪುಜ್ಜೇರ್, ಆನೆನು ಬಲಿಕೊರ್ಪುಜ್ಜೇರ್, ಪಿಲಿನು ಕೊರ್ಪುಜ್ಜೇರ್, ಕುರಿನ್ ಬಲಿಕೊರ್ಪೇರ್. ದೈವದೇವೆರುಲ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಬಲರೆಗೆ ಘಾತಕ ಮಣ್ಪುಂಡ್. ಬಹುಷಃ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಡುಲ ಪೊಣ್ಣುನಾಕ್ಳು ದುರ್ಬಲೆರ್ ಆಯಿನೆಡ್ದಾವರ ದೈವೊಳುಲ ಪೊಣ್ಣನಾಕ್ಳೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ತೆರೆಂದೆ ತೋಜೊಡು.
ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಪೊಣ್ಣ ಮಿತ್ತಿನ ಶೋಷಣೆಗ್ ಇತಿಮಿತಿ ಇತ್ತುದುಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪಿನವು ಪಾಡ್ದೊನೊಳೆಡ್ ತೋಜುದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೈನೆರೆಯಿನೆಡ್ದ್ ದುಂಬು ಮದಿಮೆ ಆಂಡಲಾ ಮದಿಮೆ ಆಯಿನೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕಲ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮೈನೆರೆಯಿಜ್ಜಾಂಡ ಆಥವಾ ಆಳೆಗ್ ಸಂತಾನ ಆಯಿಜ್ಜಾಂಡ ಆಳೆನ ಸ್ಥಿತಿ ಭಾರೀ ಹೀನಾಯವಾದುತ್ತುಂಡು ಪಣ್ಪುನವು ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನಡ್ದು ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸಿರಿತ್ತ ಮಗಳು ಸೊನ್ನೆನು ಗುರುಮಾರ್ಲಗ್ ಮದಿಮೆ ಮಣ್ತುದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಸೊನ್ನೆ ಎಲ್ಯ ಪೋದು ಮಲ್ಲ ಆದಿತ್ತುಜಾಳು. ಆಳೆನೆ ಮೆಗ್ದಿ ಗಿಂಡೆ ಮೈನಿರೆಯುವಳು. ಅಪಗ ಆಳೆನ ನೀರು ಪರ್ಬಗು ತಯಾರಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊನ್ನೆಗ್ ಏಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರ್. ಆಂಡಲ ಸೊನ್ನೆ ಮೆಗ್ದಿ ಪಣ್ಪಿನ ಪಿರ್ತಿಡ್ ``ಎನ್ನ ಉರ್ಕಿ ತೋಟದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಎಂಕ್‍ಕೊರೊಡು. ಆವೊಂಜಿ ತುರಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಂಕು ಕೊರೊಡೊಂದು’’ ಪಣ್ಪಳು. ಅಪಗ ಗುತ್ತ್‍ನ ಪೊಣ್ಜೋವುನಕ್ಳು ಇಂಚ ಪಣ್ಪೆರ್
‘ಅಂದಯ ಸೊನ್ನೆ ನಿಕ್ಕ್ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊರಿಯೆರೆ
ಈ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಣ್ಜೋವು ಆತನ ಸೊನ್ನೆ
ನಿನ್ನ ಅಲೆಪಿಲೆ ಕಳಂತ್‍ಂಡಯಾ ಸೊನ್ನೆ
ನಿಕ್ಕ್ ಕೆನ್ನಿಡ್ ಪನ್ನೆ ನೆರೆ ಬೈದ್‍ಂಡ್‍ಯ ಸೊನ್ನೆ
ಈಯಾಂಡ ಪಂಡ್‍ಂಡ ಸೊನ್ನೆ ಕೇನಿದನ
ಈ ಮರಮಂಜ ಗೋಣಿಗೊಡ್ಡು
ಆಣ್‍ಗ್ ಆಣ್‍ಲ ಅತ್ತು ಪೊಣ್ಣಗ್ ಪೊಣ್ಣುಲ ಅತ್ತುಯಾ
ನಿಕ್ಕ್ ಎಂಕಲೆನ ಕೂಟ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಳ ತಿಕ್ಕಾಂದ್
ನಿಕ್ಕ್ ಮಾನಲ ಇದ್ದಿ ಮರ್ಯಾದಿಲ ಇದ್ದಿ ಸೊನ್ನೆ
ಈ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೂಟೊದ ಕಲಡ್ದ್ ಜತ್ತ್ ಪೋಲಯ ಸೊನ್ನೆ
ಎಂದುದ್ ಸೊನ್ನೆನ ಮಾನೊಗು ಹೀನದ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆರ್
ಎಲ್ಯಜ್ಜರೆ ಎರಮನೆಡ್ದು ಕಲಡ್ದ್ ಜಪುಡಾದೆರ್
ಪೊಣ್ಣೇ ಪೊಣ್ಣೆನ ಶೋಷಣೆ ಮಣ್ತಿನ ವಿಚಾರಲ ಪಾಡ್ದೊನೊಲೆಡು ತೋಜುದ್ ಬರ್ಪುಂಡ್. ಬಾಲೆ ಕಾಂತಗೆ ಪಾಡ್ದನಡ್ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಾಳ್ ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಬಾಣಂತಿ ಕಾಂತಗೆಗ್ ನೆರ್ಪುನ ನೋಪುನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು. ವಿೂಪ್ಪುನಗ ನೀರು ಪೊತ್ತೊಂಡು ಪಂಡುದ್ ಪಣ್‍ನೈಕ್ಕು ಮಾಮಿ ನೋಪುವೆರ್. ಆಯ್ತ ವಿವರ ಬಾಲೆ ಕಾಂತಗೆ ಪಾಡ್ದನಡು ಇಂಚ ಉಂಡು
ಏರ್‍ಯೆ ಮಾಮಿನಾರೆ ಕೇಂಡಾರ
ಬೆಂದುರ್ ಎಂಕಾಂಡ ಪೊತ್ತುಂಡ್‍ಯೇ
ಯಾನ್ ಸೈತೇಂದ್ ಪಣ್ಪಾಲ್
ಬಾಲೇನೆ ಕಾಂತಗ ಪಂಡಲ್ಯೊ
ಕಾರ್‍ದ ಕರ್ಕಡೋಡ್ ಕೆಬಿತಕುಂಡಲೋಡು
ಈತೆಲ್ಲ್ಯ ಮಗಲ್ ಬೈದಲ್‍ಯೇ
ಎಲ್ಯ ಪೋದು ಪುಲ್ಲನೆ ಆಯೆನೆ ಕಾಂತಗ
ಒಂಜತ್ತ್ ರಡ್ಡಾಂಡು ಪೆದ್ದಲ್‍ಯೇ
ನಿನ್ನಾನೆ ತೂದುಲ ಕುಟುಮ್ಮ ಕೇಂಡಾನ
ನಾಯಿನ ಕಿನ್ಯ ಪುಚ್ಚೆದ ಕಿನ್ಯಾಂದು ತೂತಿಜ್ಜೆರು
ಇನಿ ನಿಕ್ಕ್ ಬೆಂದುರ್ ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡ್ ಪಂಡೆರ್
ರೊಂಕದ ಕರೆ ಕೊಡಿನು ಪಿಜಿರ್ತುದ್ ನೋತೆರುಯೇ
ಮರ್ಮಾಳೆಗ್ ಪೆದುಪ್ಪಿನ ಬೇನೆ ಬನ್ನಗ ಮರಿನು ಕಟ್ಟುದ್ ಜೋರು ಮಣ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಣನೆ ಡಾ| ಸುಶೀಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಣ್ತಿನ ಪಾಡ್ದೊನಡು ಉಂಡು. ಆ ಪಾಡ್ದನೊದ ಭಾಗಡು ವರ್ಣನೆ ಇಂಚ ಉಂಡು
ಕಾಡ್‍ಗು ಪೋಯಾಲು ಕಾಡ ಮರಿ ಕನದೊಲು
ಬೇಲಿಗು ಪೋಯಲ್ ಬಿಲ್ಲಮರಿ ಕನದೊಲು
ಬೆರಿಕ್ ಜಿಡೆನ್ ಎನ ಮಾಮಿ ಕಟ್ಯೆರ
ಬಿಲ್ಲಮರಿ ಜೆಡ್ಡೆಗ್ ಬಿಗ್ತೆರ್ ಎನ ಮಾಮಿ
ಮಾಮಿ ಬಿರ್ತಿ ಪೆರ್ನೆದಿಗೊ
ಎನ ಮಗ ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂದು
ಪಾರ್‍ಬತ್ತಿ ರಂಡೇಂದು
ದಡೀಲ ಮುಚ್ಯೇರು ಜಬರದಸ್ತ ಪಾಡ್ದೇರು
ಮಾಮಿ ಬಿತ್ರ್ತಿ ಪೆರ್ನೆದಿಗೆನಾ
ಮಾರ್ಮಾಳೆನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮಗಳ್ ಲೆಕ್ಕ ತೂಯಿನ ಮಾಮಿ-ಸಮ್ಮಲೆನಾಕ್ಳೆನ ಚಿತ್ರಣಲ ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮುಂಡ್ಯಾಪು ಬಂಜಿನಾಳು ಆನಗ ಆಳೆನ ಮಾಮಿ-ಸಮ್ಮಳೆಲೆನಾಕ್ಳು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ತೂವೊಣ್ಣುವೆರ್. ಮುಂಡ್ಯಾಪು ಪಾಡ್ದೊನಡ್ ಇಂಚ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡ್.
ಓ..... ಏರ್ಯ ಮದಿಮಾಲೆ ಕೇಂಡನಯೋ
ಭೂಮಿ ಅರ್ದ್‍ನೆಂಗ ನಡಪಡವೋ
ತುತ್ತದ್ ಕುಂಟಾಂಡೊ ಅರ್ಧವಡಂದ್ ಸಮ್ಮಾಲೆ ಪನ್ಪೆರ್‍ಯೋ
ಬಯಕೆ ಸಮ್ಮನಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲೆಗು ಪೋನಗ ಮುಂಡ್ಯಾಪು ದುಃಖ ದುಃಖಿತು ಬುಳಿಪ್ಪಾಳು. ಅಪಗ ಮಾಮಿ
ಪೋಯಿ ಪೋಪುನೆಕೊರ ಪೋಲ ಮಗೊ
ಪೋಯಿ ದಂಡಿಗೇಡೆ ಬಲ್ಲಮಗೊ ಪಣ್ಪೇರ್
ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಉಂತುಡ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಣ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣಳ ಬಗ್ಗೆಲ ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡು ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು. ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಾಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬಾಕಿಲ್ಗ್ ಬತ್ತಿನ ಬುಡೆದಿಗು ಅವಮಾನ ಮಣ್ತಿನ ಕಂಡನಿ ಕಾಂತು ಪೂಜೆಡ ಬರ ಕೇಣುನ ದಿಟ್ಟತನನು ತೋಜಾಯಿನ ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಬರಿ ತುಳುನಾಡ್‍ಗು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಜಗತ್‍ಗೇ ಮಾದರಿಯಾಯಿನ ಪೊಣ್ಣ್. ಬರಕೇಂಡುನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ರಡ್ದನೆದ ಮದಿಮೆ ಆಯಿನ ಸಿರಿ ಸಮಸ್ತ ಪೊಣ್ಣನಾಕ್ಳೆಗ್ ಮಾದರಿ ಪೊಣ್ಣು.
ಅನ್ಯಾಯ ಮಣ್ತಿನ ಬಲ್ಲಾಳೆಗ್ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಣ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಪರತಿ ಮಂಗಣೆಲ ಅಭಿಮಾನಗ್ ಪಾತ್ರವಾಯಿನ ಪೊಣ್ಣು. ಪರತಿ ಮಂಗಣೆಲ ಅತಿಶಯ ಸೌಂದರ್ಯನು ತೂದು ಆಳೆನು ಕೈವಶ ಮಣ್ಪ್ಯೆರ ಬೊಟ್ಟಿಪ್ಪಾಡಿ ಬಲ್ಲಾಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಣ್ಪುವೆ. ಬಲ್ಲಾಳೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಇರೆ ಕೊರ್ನಗ ಪರತಿ ಮಂಗಣೆ `ಯಾನು ಕಂಡನಿ ಕೊರ್ಪಿ ಇರೆನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನೆ’ ಪಂಡ್‍ದು ಬಲ್ಲಾಳನ ಆಶೆನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಣ್ಪುವಳು. ಆಳೆನ ಕಂಡನನ್ ಕೆರುಂಡ ಆಳು ಒಲಿಯುವಳು ಎಂದ್‍ದು ಬೊಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ ಬಲ್ಲಾಳೆ, ಪರತಿ ಮಂಗಣೆನಕಂಡನಿ ಪರವ ಮೈಂದನು ಕೆರ್ಪೆ. ಆ ವೊಂಜಿಗಳಿಗೆಡ್ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಪೋಯಿ ಮಂಗಣೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವಳ್. ಆಂಡಲಾ ತನ್ನ ಮಾನನೇ ಅಪಾಯಡು ಉಂಡೊಂದು ತೆರಿದು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆಪಳು. ಬಲ್ಲಾಳಗ್ ಒಲಿಯಿಲೆಕ್ಕ ಅಭಿನಯ ಮಣ್ಪುವಳು. ಕಂಡನಿನ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಆವೊಡುಂದು ಪಣ್ಪಾಳು. ಬಲ್ಲಾಳೆನ ಬೊಳ್ಳಿಕಟ್ಟುದ ಬೆತ್ತ, ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿ, ಬೂಡ್ದ ಸಮಸ್ತ ಸಿರಿನ್ ಸಂಪತ್ತುನು ಕಾಟಗ್ ಪಾಡುಲೆಕ್ಕ ಮಣ್ಪುವಳು, ಬಲ್ಲಾಳೆನ ಬುಡೆದಿನ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆ, ಕರಿಮಣಿ, ಬಂಗಾರು ಪಡ್ಡೊಯಿ ಪಾಡೊಣುವಾಳು, ಪರವನ ದೇಹನು ಚಿತೆಗು ದೀಯಿ ಲೆಕ್ಕ `ಕಂಡನಿಯೇ ಇದ್ಯಾಂದಿ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ದಾಯೆಗು ಉಪ್ಪುನೆ’ ಪಂಡ್‍ದ್ ಕಾಷ್ಟಗು ಲಾಗುವಳ್ ಪರತಿ ಮಂಗಣೆ. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟ್ ತನ್ನ ಮಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಣ್ತೊಣ್ಣುವಾಳು ಒಟ್ಟುಗೆ ಬಲ್ಲಾಳನ ಸಮಸ್ತ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನು ಕಾಷ್ಟಗು ಪಾಡುಲೆಕ್ಕ ಮಣ್ತುದು ಕಂಡನಿನು ಕೆರ್ನಕ್ಕು ಪ್ರತೀಕಾರಲ ಮಣ್ಪುವಾಳು.
ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮೆರೆಯಿನ ಸಿರಿ, ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆಯಿನ ಪರತಿ ಮಂಗಣೆ ಪಾಡ್ದನೊಲೆಡ್ದ್ ಮೂಡಿಬತ್ತಿನ ಈ ರಡ್ಡ್ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರೊಳ್ ಮನಸ್ಸುದುಳಾಯಿಗ್ ಜತ್ತುದ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಂತುಂಡು. ಅಂಚನೇ ಅನಾಥೆಬಾಲೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿ ಬುಕ್ಕ ಆಳೆನ ಮಗೆ ಬಬ್ಬುನು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ತಾಂಕಿನ ಸಿರಿಕೊಂಡೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಲ, ಅನಾಥ ಬಾಲೆ ಕೊರಗ ತನಿಯಗು ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ತಿನ ಬೀರಕ್ಕೆ ಬೈದ್ಯೆತಿಲ, ಮೈಸಗೆನು ಮೆಗ್ದಿಯಾದು   ಸ್ವೀಕಾರ ಮಣ್ತಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗು ಪಾತ್ರವಾಪೆರ್. ಪಾರ್ವತಿಲ ಈಶ್ವರ ದೇವೆರೊಟ್ಟುಗು ಮೈಸಗ ಬರ್ಪುನೆನು ತೊಯಿನ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ದುಂಬೆ ಪೋದು ಸವತಿಯೊದು ಬೈದಿನ ಮೈಸಗೆನು ಮೆಗ್ದಿಯಾದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಣ್ಪುವಳ ಆ ಸಂದರ್ಭದ  ವರ್ಣನೆ ಇಂಚ ಉಂಡು.
“ಈ ಸ್ವರೆಲ ಮಯಿಸಗೆಲ ಸಿರಿಕುಳೆ ನಾಡು ಬುಡಿಯೆರು
ಮಿತ್ತ್ ಮಿರಿ ಲೋಕೊಗು ಈಸ್ವರ ನಾಡುಗ್ ಬತ್ತೇರು
ಆಡೆ ಬನ್ನಗ ಪಾರ್ವತಿ ತೂಯೆರು
ಎದುರ್‍ಗು ಬತ್ತುದು ಬಲಯ ತಂಗಡಿಯೆ
ಈಯೇ ತಂಗಡಿ ಯಾನೇ ಪಳಿ ನಮ ಒಪ್ಪ ತಪ್ಪ ಇಪ್ಪುಗ ಪಂಡುದ್ ಮೇಲ್ ಮೆಂಚಿಗು ಲೆತ್ತೆರು.
ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನ ಈ ಪಾತೆರ ತುಳುನಾಡ ಪೊಣ್ಜೋವುಳೆನ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಗು ಉದಾರತೆಗು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದು ಚಿರಕಾಲ ಉಂತುಂಡು.
- - - -
ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ,ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ದ ಕ ಜಿಲ್ಲೆ
e mail ;samagramahithi@gmail.com

No comments:

Post a Comment