Thursday, 27 November 2014

ಕಾರಣಿಕದ ದೈವೊಳು :2ಅತಿಕಾರೆ ಬುಳೆನ್ ತುಳುನಾಡುಗ್ ಕೊನೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಬೀರೆರ್ :ಕಾನದ- ಕಟದೆರ್ :ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ (ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆದ ಅಂಕಣ ಬರಹ )

 copy rights reservedಕರಂಗೋಲುಕುಣಿತ ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ    :ಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ ಪೆರ್ಲ
ನೈಸರ್ಗಿಕೋ ಬೇಸಾಯೊದ ಒಂಜಿ ಪಂತಿದ ಕ್ರಾಂತಿ ಖ್ಯಾತಿದ ಜಪಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಸನೋಪ ಫುಕುವೋಕ ಅಜ್ಜೆರೆನು ನೆನಪು ಮನ್ಪುನ ಕಾನದ ಕಟದೆರ್ ತುಳುನಾಡುದ ಬೀರೆರ್.ಭತ್ತದ ಕರಂಗೋಲು /ಅತಿಕಾರೆ ಬುಳೆನ್  ತುಳುನಾಡುಗ್ ಕೊನತ್ತಿನ ಬಿರ್ಸೆರ್ ಮುಕುಲು.ಕರಂಗೋಲು ನಲ್ಕೆ ಮುಕುಲು ಅತಿಕಾರೆ ಬುಳೆನ್ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತುಡ್ದ್ ತುಳುನಾಡುಗ್ ಕೊನೊಂದು ಬೈದಿನ ಮುಕುಲೆನ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯದ ನೆನಪುಡು ಪ್ರಚಲಿತವಾಯಿನ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ.
ಕರಂಗೋಲು ಕುಣಿತ
ಕಾನದ ಕಟದೆರ್ ನ ಜನ್ಮದ ಕಥೆ ಇಂಚ ಉಂಡು.
ಬೊಮ್ಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುಡ್ ಸುಬ್ಬಿ ಪನ್ಪಿನ ಚಾಕ್ರಿದ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತಾಲ್.ಆಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಗುಡ್ದೆಗ್ ತಪ್ಪು ಪಿರಯೆರ ಪೋದುಪ್ಪುನಗ ಆಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ್.ಅಯಿನು ಅವುಲು ಬುಡುದ್ ಬರಿಯರ ಮನಸಾವಂದೆ ಸೇರಂಗ್ ಡು ಕಟ್ಟುದ್ ಕೊನತ್ತುದ್ ತನ್ನ ಗುತ್ತುದ ಉಲ್ಲಾಯೆಗ್ ಕೊರ್ಪಾಲ್.ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆದುತ್ತಿನ ಆರ್ ಆ ಬಾಲೆನ್ ಈಯೆ ಸಾಂಕುಲ ಪಂಡುದು ಅಯಿಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುವೆರ್.
ಆಲ್ ಆಲೆನ ಪಲೆಯನಾಕ್ಲೆನ ಪಾಂಬಲಜ್ಜ ಪೂಂಬಲ ಕರಿಯೆರ್ನ ಸಕಾಯೊಡು ಆ ಬಾಲೆನ್ ಸಾಂಕುವಾಲ್.ಬೊಲ್ಲೆನ ಬೆಳಗೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗ್ ಬೊಳ್ಳೆ ಪಂಡುದು ಪುದರ್ ಪುರಪ್ಪು ಒಲೆಪ್ಪುವೆರ್.ಬುಕ್ಕ ಅಲೆನ್ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯೆತಿ ಸಾಂಕುವಾಲ್ . ಸಮಯ ಕರಿಪುಂಡ್.ದೇಯಿ ಬುಕ್ಕೋ ಬೊಳ್ಳೆ ರದ್ದು ಜನಲ ಒಂಜೇ ದಿನ ಮದಿಮಾಲ್ ಮದಿಮುಟ್ಟು ಆಪೆರ್.
ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಪೆರುವೆಲ್ ಮೀನುಲೆಗ್  ಬೊಲೆಂತರಿ ಪಾಡುದು ಪರಿಕೆ ಪಂಡುದು ತೊಟ್ಟಿಲು ಕೆದುತ್ತು ಮೀದ್ ಬರ್ಪೆರ್.ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆಪೆರ್.ದೇಯಿ ಕಿನ್ನಿದಾರು ಪನ್ಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಾಲ್.
ಬೊಳ್ಳೆ ಕಾನದ ಕಟದ ಪನ್ಪಿ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಾಲ್.ಮುಕುಲು ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತುದು ಅಸಮಾನ್ಯ ಬೀರೆರ್ ಆಪೆರ್.ಒಂಜಿ ದಿನ ಮುಗೆರ್ಲು ಬೀರೆರ್ ಮುದ್ದ ಕಳಲೆರ್ ಭೇಟಿ ಆಪೆರ್ .ಅಪಗ ಮುಕುಲು ಕಾರಣಿಕ ತೊಜಾವೆರ್.
ಮುಕುಲು ಬೆಸಾಯೋ ಮನ್ಪ್ಯರ ಬೋಡಾದ್ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಅಲ್ತು ಭತ್ತದ ಅತಿಕಾರೆ ಬುಳೆದ ಬೀಜನು ತುಳುನಾಡುಗ್ ಕೊನೊದು ಬರ್ಪೆರ್.ಅಪಗ ಅವುಲು ಚಾಮುಂಡಿ ಭೂತ ಅಕುಲೆನ್ ಅಡ್ಡ ಪಾಡುಂದು.ಅವುಲು ಯುದ್ಧ ಆಪುಂಡ್.ಮುಕುಲೆನ ಶೌರ್ಯ ಸಾಹಸ ತೂದು ಚಾಮುಂಡಿ ಭೂತ ಮುಕುಲೆಗ್  ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ತುದ್ ಯೋಧೆರ್ ನ ಖಡ್ಗ ಕೊರ್ಪುಂಡು.
ಅಲ್ತು ತಿರ್ತು ತುಳುನಾಡುಗ್ ಬತ್ತುದು ಕಾಡ್ ಕಡ್ತುದು ಕಂಡ ಅಡತ್ತುದು ಅತಿಕಾರ ಬಲೆ ಬುಳೆಪ್ಪೆರ್.
ಬುಕ್ಕ ಮುಕುಲೆಗ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಒಟ್ಟುಗು ಯುದ್ಧ ಆಪುಂಡು .ಕಡೆಕ್ ನಾಲು ಜನ ಬೀರೆರ್ಲ ರಾಜಿ ಆಪೆರ್.
ಒಂಜಿ ದಿನೋ ಕಾನದ ಕಟದೆರ್ ಸುದೆಕ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತಿಯರ ಪೋಪೆರ್.ನೀರುದ ಗುಂಡಿಗ್ ಲಾಗಿನ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತು ಬರಂದಿನೆನು ತೂದು ಮೆಗಿಯಲ ಲಾಗುವೆ.ರದ್ದು ಜನಲ ನೀರುದ ಗುಂಡಿಡ್ ಮಾಯ ಆಪೆರ್.ನೀರುದ ಗುಂಡಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೀರೆರ್ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪೋಡುಂದು ಅಕುಲೆನ್ ಮಾಯ ಮಂತುದು ತನ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಸೆರಿಗೆಗ್ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪುಂಡು.ಬುಕ್ಕೋ ದೈವತ್ವ ಪಡೆದ್ ಆರಾಧನೆ ಹೊಂದುವೆರ್.
.ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿಲೆಟ್ ವಿವೇಚನೆ ಮನ್ಪುನಗ ಸುಧೆತ್ತ ನೀರ ಗುಂಡಿಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆದು ಮುರ್ಕುದ್ ದುರಂತ ಆದುಪ್ಪು. ಅಥವಾ ಪಿರಾಕ್ ಡು ಭೂಮಿದ ಒಡೆತನ ಬೇಸಾಯ ಮನ್ಪಿನ ಹಕ್ಕು ಅರಸೆರ ಕೈಟ್ ಇತ್ತುಂಡ್.ಮುಕುಲು ಸಾಹಸ ಮನ್ತುದು ಅತಿಕಾರ ಬುಳೆ ಬುಳೆಯಿನೆಕ್ ನಂಜಿಡ್ ದಾದಾಂಡಲ ಕುತಂತ್ರ ಮನ್ತುಪ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಲ ಉಂಡ್.
ದುರಂತ ಬುಕ್ಕ ದೈವತ್ವ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ .ಅಂಚನೆ ದುರಂತವಾಯಿನ ಮುಕುಲು ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಪೆರ್.ಈ ಬೀರೆರ್ ನ ದುರಂತ ಬುಕ್ಕೋ ದೈವತ್ವೊಗ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಕಾರನಿಕದ ಕಥೆ ಸೇರ್ದುಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ್.

-ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ ,ಉಪನ್ಯಾಸಕೆರ್ ,ಬೆಳ್ಳಾರೆ

No comments:

Post a Comment