Friday, 31 July 2015

vijaya karnataka lekhanagalu1 ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆ ಮೆರೆಯಿನ ಪರವ ಭೂತ
ನಮ್ಮ ದೇಸೊದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸನು ತೂನಗ ಅರಸು ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿಡು,ಪಿರ್ತಿಡು ಅರಸುಗು ಬೋಡಾದ್ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಂತಿನ ಅನೇಕ ವೀರೆರ್ ನ ಸಾಹಸದ ಕಥೆಕುಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು.ಬದುಕುದು ಉಪ್ಪುನಗನೇ ಅರಸು ಸೈತುಂಡ ಅರಸು ಒಟ್ಟುಗೆ ಸೈಪುನ ದೀಕ್ಷೆ ದೆತ್ತೊಂಡು ಇತ್ತೆರ್.ಗರುಡೆರ್,ವೇಳೆ ವಾಳಿಲು,ಲೆಂಕೆರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮುಕುಲೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.ದಂಡು ಬತ್ತುನಗ ಯುದ್ಧ ಸುರು ಆಪುನೆಡುದ್ ದುಂಬ್  ಕೂಡಿ ಸೈನಿಕೆರ್ ನ ಎದುರು ಗರುಡ ದೀಕ್ಷೆ ದೆತ್ತೊಂಡಿನ ವೀರೆರ್ ಕೋಟೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕಂಬದ ಕೊಡಿಟ್ ಕಟ್ಟಿನ ಕೆಂಪಾದ್ ಕಾಯಿನ ಬೊಳ್ಳಿ.ತಾಮ್ರದ ಗುಂಡುನ್ ಪತ್ತೊಂಡ್ ,ಕೈಕಾರ್ ಪೊತ್ತುದು ತುಂಡಾದ್ ಬುರೊಂದುಪ್ಪುನಗ ತನ್ನ ತರೆನ್ ತಾನೇ ಕಡ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಂತುದ್ ಸೈನಿಕೆರ್ಗು ಜೀವ ಭಯ ಪೋದು ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹ ಪುಟ್ಟುಲೆಕ್ಕ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆರ್.
ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡ್ ಡು ಇಂಚಿತ್ತುನ ಕಥೆ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ. ಆಂಡಲಾ  ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡುದ ಜನಕುಲು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆರ್  ಆದುತ್ತೆರ್.ಸಾಂಕಿನ ಅರಸುಗ್ ಮರಣ ಬತ್ತುನಗ ಅರಸುನ ಕಾಷ್ಟೊಗ್ ಲಾಗಿದು ಜೀವ ಬುಡುದ್ ದೈವತ್ವ ಪಡೆಯಿನ ಬಗ್ಗೆ  ಗುತ್ತಿಗಾರ್ ಮೊಗ್ರ ಚಾವಡಿದ ಭೂತದ ಕೋಲೊಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು .
ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುದ ಗುತ್ತಿಗಾರ್ ಮೊಗ್ರ ಚಾವಡಿಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ತಿಂಗೊಳು ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಭಾರೀ ಗೌಜಿದ ನೇಮ ನಡಪ್ಪುಂಡ್.ಅವುಲು ನಲ್ಪತ್ತೆನ್ಮ ದೈವೊಲೆಗ್ ನೇಮ ಆಪುಂಡ್.ಉಲ್ಲಾಕುಳು ಪ್ರಧಾನ ದೈವ .ಸೇರಿಗೆ ದೈವೊಳಾಯಿನ ಅಜ್ಜಿ ಭೂತ ,ಕೂಜಿಲು,ಪಿಲೆ-ಪೆಲತ್ತಿ,ಪರವ ಭೂತ ,ಪರಿವಾರ ನಾಯಕ ,ಬೈಸು ನಾಯಕ ,ಮೂವ/ಮುವ್ವೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಅಪರೂಪೊದ ಭೂತೊಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡ್.
ದುಂಬು ಗುತ್ತಿಗಾರ್ ಮೊಗ್ರಡು ಚಿತ್ತೇರಿ/ಚಿಕ್ಮುಳಿ ಬಲ್ಲಾಳೆರ್ ಸಾಮಂತ ಅರಸು ಆದ್ ಇತ್ತೆರ್.ಚಿಕ್ಮುಳಿ ಬಲ್ಲಾಳಗ್ ಸಂತಾನ ಇಜ್ಯಾಂಡ್.ಆರ್ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನ  ಪರವ ಜಾತಿದ ಅನಾಥ ಬಾಲೆನ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಸಾಂಕುದು ಮಲ್ಲ ಮಂತುದು ಆಯೆಗ್ ಅರಮನೆದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತೂಪಿನ ಕೋಲು ಮೇಸ್ತ್ರಿನ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ದುತ್ತೆರ್.
ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಚಿಕ್ಮುಳಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಿತ್ತು ಮಾಮಲ್ಲ ದಂಡು ಒದಗ್ ದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.ಚಿಕ್ಮುಳಿ ಬಲ್ಲಾಳನ ಬಂಧು ಬಳಗದಾಕುಲು,ಸೈನಿಕೆರ್ ಮಾತೆರ್ ಲ ದಂಡುಡು ಆಳಿದ್ ಪೋಪೆರ್.ಚಿಕ್ಮುಳಿ ಬಲ್ಲಾಳ ಗ್ ಮರಣ ಆಪುಂಡು.ಸಂತಾನ ಇಜ್ಯಾಂದಿ ಬಲ್ಲಾಳಗ್ ಆರ್ ಸಾಂಕಿನ ಬಾಲೆ ಪರವೆ ಕಾಷ್ಠ ತಯಾರ್ ಮನ್ಪುವೆ .
ಆಯೆರ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಕಟ್ಪಾವೆ,ಈಯೆರ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿದ ಮರ ಕಟ್ಪಾವೆ .ಕಾಷ್ಠ ಮಂತುದು ಅರಸುನ ದೇಹನು ಕಾಷ್ಟೊಡು ದೀಪೆಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಇಜ್ಯಾಂದಿ ಎನ್ನನು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಸಾಂಕಿನ ಬಲ್ಲಾಳೆರೆ ಇಜ್ಯಾಂದಿ ಬುಕ್ಕೋ ಯಾನು ದಾಯೆಗ್ ಬದುಕುನೆ ಪಂಡುದು ಅರಸುನ್ ನೆನೆದು ಬುಳ್ತುದ್ ಅರಸುನ ಕಾಷ್ಟೊಗ್ ಲಾಗಿದ್  ಜೀವ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ.
ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆ ಮೆರೆಯಿನ ಪರವೆ ದೈವತ್ವ ಪಡೆದ್ ಪರವ ಭೂತ ಆದ್ ಉಲ್ಲಾಕುಳು ಸೇರಿಗೆಗ್ ಸಂದುವೆ .
ಗುತ್ತಿಗಾರ್ ಮೊಗ್ರ ಚಾವಡಿದ ಕೈತಾಲ್ ಚಿಕ್ಮುಳಿ ಬಲ್ಲಾಳೆನ ಸಮಾಧಿ ಉಂಡ್.ಪರವ ಭೂತದ ಕೋಲ ಆ ಸಮಾಧಿದ ಮಿತ್ತ್ ಆಪುಂಡ್.ಪರವ ಭೂತ ಸಮಾಧಿದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಳ್ಳುದು ಚಿಕ್ಮುಳಿ ಬಲ್ಲಾಳ್ ನು ನೆನೆತುದ್ ಬುಲ್ಪುನ ,ಕಾಷ್ಠ ಸಿದ್ಧ ಮನ್ಪುನ ಅಭಿನಯ ಮನ್ಪ್ಯರ ಉಂಡ್. ಪರವ ಭೂತದ  ಕೋಲ ಆನಗ ಚಿಕ್ಮುಳಿ ಬಲ್ಲಾಳ ತನ್ನನ್ ಸಾಂಕಿನ ಕಥೆ ,ದಂಡು ಬತ್ತಿನ ಕಥೆ ,ಬಲ್ಲಾಳಗ್ ಅಳಿವು ಬತ್ತಿನ ವಿಚಾರೋನು ಪಾಡ್ದನದ ರೂಪೊಡು ಪನ್ಪೆರ್.
ಪರವ ಭೂತೊದ ವೇಷ ಭೂಷಣ ಸರಳವಾಯಿನ.ತಾರೆದ ತಿರಿತ್ತ ಅಲಂಕಾರ,ಅಣಿ ,ಮುಡಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ.ಮೋನೆಗ್ ಮಂಜಲ್ ದ ಅರದಲ,ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚೆ ಪರವ ಭೂತದ ಅಲಂಕಾರ.ಪರವ ಭೂತ ಮೂಲತಃ ಕೋಲು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆದುತ್ತುನೆಕ್ಕು ಸಂಕೇತವಾದ್ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕೋಲು ಪತ್ಯರ ಉಂಡ್.ಪರವ ಭೂತದ ವೇಷ ಭೂಷಣ ಸರಳ ,ಅಂಡ ಭೂತದ ಅಭಿನಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ,ಮನೋಜ್ಞಾವದುಂಡ್.
ಪರವ ಭೂತದ ಪಾಡ್ದನ ಚಿಕ್ಮುಳಿ ಬಲ್ಲಾಳನ ಇತಿಹಾಸನುಲ ತೆರಿಪಾದ್ ಕೊರ್ಪುಂಡ್.
ಪರವೆ ಒಟ್ಟುಗು ಕೋಲು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆದುತ್ತುನ ಪರಿವಾರ ನಾಯಕೆಲ ಬಲ್ಲಾಳನ ಕಾಷ್ಟೊಗ್ ಬೂರ್ದು ಸೈತಿದ್ ಪರಿವಾರ ನಾಯಕೆ ಪಂಪಿನ ಭೂತವಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡುದು ಗುತ್ತಿಗಾರು ಮೊಗ್ರ ಚಾವಡಿದ ಇತ್ತೆದ ಗುರಿಕ್ಕಾರ್ ಆದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮೇರ್ ಪನ್ಪೆರ್ .

2 ಕನ್ನಡೊಡು ನುಡಿಕೊರ್ಪುನ ಕನ್ನಡ ಯಾನೆ ಪುರುಷ ಭೂತ.

ಸುಳ್ಯ ಕಂದ್ರಪ್ಪಾಡಿ ವಾಲ್ತಾಜೆ ಮಡಪ್ಪಾಡಿಡು ಕನ್ನಡ ಯಾನೆ ಪುರುಷ ಭೂತೊಗ್ ಭಾರೀ ಗೌಜಿದ ನೇಮ ಕೊರ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಕಂದ್ರಪ್ಪಾಡಿಡು ಕನ್ನಡ ಯಾನೆ ಪುರುಷ ಭೂತದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡ್.ಪುರುಷ ಭೂತೊನು ತುಳುವೆರ್ ಕಟ್ಟುವೆರ್.ಪಾಡ್ದನ ತುಳುಟ್ ಪನ್ಪೆರ್.ಆಂಡಲಾ ಪುರುಷ ಭೂತ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡ್ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ.ಅಂಚಾದ್ ಪುರುಷ ಭೂತ ಮೂಲತಃ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಪಂಡುದು ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು.
ಪುರುಷ ಭೂತದ ವೇಷ ಭೂಷಣ, ಮಲ್ಲ ಮೀಸೆ ತೂನಗ ಅರಸು ದೈವೊದ ಲೆಕ್ಕೋ ,ಪ್ರಧಾನಿ ಲೆಕ್ಕೋ ತೋಜುಂಡು.ಪುರುಷ ಭೂತೊನು ಕಂದ್ರಪ್ಪಾಡಿ ಸುಳ್ಯೊಡು ಉಲ್ಲಾಕುಳು ದೈವೊದ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡುದು ಪನ್ಪೆರ್.  ತ್ರಿಶೂಲ ಪುರುಷ ಭೂತೊದ ಆಯುಧ.

ಜೋಗಿ ,ಜೋಗ್ಯನಂದ ಪಂಡುದು ನಾಥ ಪಂಥದ ರಡ್ ಜನ ಪುರುಷೆರ್ ಮೆಗಿ ಪಳಯನಾಕುಳು ಉಪ್ಪುವೆರ್.ಅಕುಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ದೇವು ದೇಸಿಂಗ ಪುರುಷೆದಿ.ಅಮ್ಮೆ ದೇಸಿಂಗ ಪುರುಷೆ .
ಪುರುಷರೆನಕುಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಉಲ್ಲಾಳು ದೇವು ದೆಸಿಂಗ ಪುರುಷೆದಿ
ಅಂದಾಂಡ ಪುರುಷರೆನಕುಲೆ ಅಮ್ಮೆ ಪನ್ನಾಗ ಉಳ್ಳೆ ದೇಸಿಂಗ ಪುರುಷೆ ಉಳ್ಳೆ
 ಜೋಗಿ ಜೋಗ್ಯನಂದ ಪುರುಷೆರೆನಕುಲಯೇ
ಹಿರಿ ಹಿರಿಯಾಕುಲೇ ಗ್ರಂಥಾನೆ ದೆತ್ತುದು ತೂನಾಗಾ
 ಆಜಿಲ್ಲು ನಟ್ಯಾರ ಒರ್ಮ್ಬಿಲ್ಲು ಬೇಡ್ಯರ ವೋ
ಜೋಗಿ ,ಜೋಗ್ಯನಂದ ಪುರುಷೆರ್ನ ಜಾತಕೊಡು ಅಕುಲು ಆಜಿಲ್ಲು ನಟ್ಟೋಡು ,ಒರ್ಮ್ಬ ಇಲ್ಲೂ ಬೇಡೊಡು ಪಂಡುದ್ ಉಪ್ಪುಂಡ್.ಅಂಚನೆ ಅಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಗು ಪೋವೊಂದು ಕಲ್ಲೆಂಬಿ ಪೆರ್ಗಡೆನ ಬೂಡುಗ್ ಬರ್ಪೆರ್.ಅವುಲು ತಡೆ ಬಿಡಾರಗ್ ಜಾಗೆ ಕೇನುವೆರ್.ಕಲ್ಲೆಂಬಿ ಪೆರ್ಗಡೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೋದುತ್ತೆರ್.ಮುಕುಲೆನ ಕಾರಣಿಕ ತೆರಿಯಂದೆ ಕಲ್ಲೆಂಬಿ ಪೆರ್ಗಡೆನ ಮಗಲ್ ಬೆಂದ್ರೋಟ್ಯಡು ತಡೆ ಬಿಡಾರ ಮನ್ಪ್ಯರ ಪನ್ಪಾಲ್.
ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ಪೊನು ಉದ್ಯಬೆಂದಾದ್ ಕಣಕುದ ಮಿತ್ತ್ ಬುಡ್ಪೆರ್.”
ಓ ಅವು ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚುವೆ ಉದಯ ಬೆನ್ತಿ ನಸ್ಯಾನೆ ಆಳೆಗೆ ಬೆನ್ತುಂಡು
ಅವು ಕಲ್ಲೆಂಬಿ ಪೆರ್ಗಡೆನ ಮಗಲೆಗ್ ನಸ್ಯ ಬೆನ್ಪುಂಡು(ತುಚ್ಚುಂಡು).ಅಪಗ ಉಂದ್ ಪುರುಷೆರ್ನಾಕುಲೆನ ಕಾರಣಿಕ ಪಂಡುದ್ ತೆರಿದು ಇಲ್ಲುಗು ಏರು ಬತ್ತುತ್ತೆರ್ ಪಂಡುದು ಮಗಳೆಡ ಕೇನುವೆರ್.
“ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಏರು ಬತ್ತೆರು ಮಗಾ ಕೆನ್ವೇರು ನಾನಾ
  ಮಗಲ್ ಡ ಪುರುಷೆರೆನಕುಳು ಬತ್ತೆರಪ್ಪಾ ಕೇಂಡಾರ
ಜಾಲ್ಯೋಟ್ಟುಡು ರದ್ದು ಉಣಿಯರೇ ಪಂಡೆ
ಕಣಕ್ಕೊಟ್ಯಾಡು ತಡೆವು ಬಿಡಾರ ಮನ್ಪ್ಯರ ಪಂಡೆ

 ಕಲ್ಲೆಂಬಿ ಪೆರ್ಗಡೆ ಅಕುಲೆನ ಕೈತಾಲ್ ಪೋದು” ಎನ್ನ ಮಗಲೆಗ್ ನಿಕುಲೆನ ಕಾರಣಿಕ ತೆರಿಯಾಂದೆ ಪೋದು ತಪ್ಪಾಂಡ್ ,ಮಗಲೆನ್ ಬದುಕಾದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡುದು “ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುವೆರ್.ಅಕುಲು ಕಲ್ಲೆಂಬಿ ಪೆರ್ಗಡೆನ ಮಗಲೆಗ್ ಜೀವಕಲೆ ಕೊರ್ಪೆರ್.ಬುಕ್ಕ ಮೆಗಿ ಆಳೆನ್ ಮದಿಮೆ ಆಪೆ.ಅರಸೊತ್ತಿಗೆನ್ ಪಡೆಪೆ. ತನ್ನ ಕಾರಣಿಕ,ಸಾಹಸದ ಮೆರೆದ್ ಪುರುಷ ಭೂತ ಆದ್ ನೆಲೆ ಉಂತುವೆ ಮೆಗಿ ಜೋಗಿ ಪುರುಷೆ .
ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನೋಡು ಅವುಲು ಅಕುಲು ಮಾಯ ಆದ್ ಭೂತ ಆಪೆರ್ ಪಂಡುದು ಉಂಡು.
ಈ ಪುರುಷ ಭೂತೊದ ನುಡಿಕಟ್ಟಿಡು  “ಕಾಶಿಮಠೊ, ಕದ್ರಿಮಠೊ, ಕಲ್ಯಾಣಿಪುರಮಠ, ಇಟ್ಟೆಲಾ ಮಠೊ, ನಾಲ್ಕು ಮಠೊ ಮೂರು ಸೀಮೆಯೊಳಗೆ ತಿರುಗುವ ಬಡ ಜೋಗಿ ನಾನಲ್ವ ಬುದ್ಧಿವಂತ್ರೆ, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳ ಭೈರವ, ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪೊಡೆಯ ಹುಚ್ಚು ಕೆಂಚಿರಾಯ ಮರುಳು ಜೋಗಿಯೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಮಾಯಕದ ಜೋಗಿ ನಾನು ಹೌದೋ” ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರೋಡ್ದು  ಮುಕುಲು ನಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತಿನ ನಾಥ ಪಂತೊದ ಜೋಗಿ ಪುರುಷೆರ್ ಪಂಡುದು ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು.
ಗರೊಡಿದ ಹಾಸ್ಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಜೋಗಿ ಪುರುಷ ಭೂತ ಬುಕ್ಕೋ ಸುಳ್ಯ ಕಂದ್ರಪ್ಪಾಡಿ ವಾಲ್ತಾಜೆಡು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಪುನ ಕನ್ನಡ ಯಾನೆ ಪುರುಷ ಭೂತಲ ಒಂಜೇ ಭೂತ ಅತ್ತ್.ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವೊಲು.
ನಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತುದು ಗರೊಡಿಡು ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯರೆಗ್ ದೀಯಿನ ನೈವೇದ್ಯಗ್ ಕೈ ಪಾಡುದ್ ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯರೆನ ಕೋಪಾಗ್ ಈಡಾದ್ ಮಾಯೋ ಆದ್ ಜೋಗಿ ಪುರುಷ ದೈವೋ ಆಪೆ ಪಂಡುದು ಗರೊಡಿದ ಜೋಗಿ ಪುರುಷೆ ಭೂತದ ಬಗ್ಗೆ ಐತಿಹ್ಯ ಪ್ರಚಲಿತವಾದುಂಡ್.
ಮುಡದೇರ್ ಕಾಲ ಭೈರವ ಪಾಡ್ದನೊಡು ನಾಲ್ ಜನ ಜೋಗಿ ಪುರುಷೆರ್ ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು.ಈಜೋ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೋಣ ಪಾಡ್ದನೊಡು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಜೋಗಿ ಪುರುಷೆನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು .ಅಂಚಾದ್ ಪುರುಷ ಭೂತದ  ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಆವೊಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು.
3 ಅತಿಕಾರೆ ಬುಳೆನ್ ತುಳುನಾಡುಗ್ ಕೊನೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಬೀರೆರ್ :ಕಾನದ- ಕಟದೆರ್
ನೈಸರ್ಗಿಕೋ ಬೇಸಾಯೊದ ಒಂಜಿ ಪಂತಿದ ಕ್ರಾಂತಿ ಖ್ಯಾತಿದ ಜಪಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಸನೋಪ ಫುಕುವೋಕ ಅಜ್ಜೆರೆನು ನೆನಪು ಮನ್ಪುನ ಕಾನದ ಕಟದೆರ್ ತುಳುನಾಡುದ ಬೀರೆರ್.ಭತ್ತದ ಕರಂಗೋಲು /ಅತಿಕಾರೆ ಬುಳೆನ್  ತುಳುನಾಡುಗ್ ಕೊನತ್ತಿನ ಬಿರ್ಸೆರ್ ಮುಕುಲು.ಕರಂಗೋಲು ನಲ್ಕೆ ಮುಕುಲು ಅತಿಕಾರೆ ಬುಳೆನ್ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತುಡ್ದ್ ತುಳುನಾಡುಗ್ ಕೊನೊಂದು ಬೈದಿನ ಮುಕುಲೆನ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯದ ನೆನಪುಡು ಪ್ರಚಲಿತವಾಯಿನ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ.
ಕಾನದ ಕಟದೆರ್ ನ ಜನ್ಮದ ಕಥೆ ಇಂಚ ಉಂಡು.
ಬೊಮ್ಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುಡ್ ಸುಬ್ಬಿ ಪನ್ಪಿನ ಚಾಕ್ರಿದ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತಾಲ್.ಆಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಗುಡ್ದೆಗ್ ತಪ್ಪು ಪಿರಯೆರ ಪೋದುಪ್ಪುನಗ ಆಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ್.ಅಯಿನು ಅವುಲು ಬುಡುದ್ ಬರಿಯರ ಮನಸಾವಂದೆ ಸೇರಂಗ್ ಡು ಕಟ್ಟುದ್ ಕೊನತ್ತುದ್ ತನ್ನ ಗುತ್ತುದ ಉಲ್ಲಾಯೆಗ್ ಕೊರ್ಪಾಲ್.ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆದುತ್ತಿನ ಆರ್ ಆ ಬಾಲೆನ್ ಈಯೆ ಸಾಂಕುಲ ಪಂಡುದು ಅಯಿಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುವೆರ್.
ಆಲ್ ಆಲೆನ ಪಲೆಯನಾಕ್ಲೆನ ಪಾಂಬಲಜ್ಜ ಪೂಂಬಲ ಕರಿಯೆರ್ನ ಸಕಾಯೊಡು ಆ ಬಾಲೆನ್ ಸಾಂಕುವಾಲ್.ಬೊಲ್ಲೆನ ಬೆಳಗೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗ್ ಬೊಳ್ಳೆ ಪಂಡುದು ಪುದರ್ ಪುರಪ್ಪು ಒಲೆಪ್ಪುವೆರ್.ಬುಕ್ಕ ಅಲೆನ್ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯೆತಿ ಸಾಂಕುವಾಲ್ . ಸಮಯ ಕರಿಪುಂಡ್.ದೇಯಿ ಬುಕ್ಕೋ ಬೊಳ್ಳೆ ರದ್ದು ಜನಲ ಒಂಜೇ ದಿನ ಮದಿಮಾಲ್ ಮದಿಮುಟ್ಟು ಆಪೆರ್.
ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಪೆರುವೆಲ್ ಮೀನುಲೆಗ್  ಬೊಲೆಂತರಿ ಪಾಡುದು ಪರಿಕೆ ಪಂಡುದು ತೊಟ್ಟಿಲು ಕೆದುತ್ತು ಮೀದ್ ಬರ್ಪೆರ್.ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆಪೆರ್.ದೇಯಿ ಕಿನ್ನಿದಾರು ಪನ್ಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಾಲ್.
ಬೊಳ್ಳೆ ಕಾನದ ಕಟದ ಪನ್ಪಿ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಾಲ್.ಮುಕುಲು ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತುದು ಅಸಮಾನ್ಯ ಬೀರೆರ್ ಆಪೆರ್.ಒಂಜಿ ದಿನ ಮುಗೆರ್ಲು ಬೀರೆರ್ ಮುದ್ದ ಕಳಲೆರ್ ಭೇಟಿ ಆಪೆರ್ .ಅಪಗ ಮುಕುಲು ಕಾರಣಿಕ ತೊಜಾವೆರ್.
ಮುಕುಲು ಬೆಸಾಯೋ ಮನ್ಪ್ಯರ ಬೋಡಾದ್ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಅಲ್ತು ಭತ್ತದ ಅತಿಕಾರೆ ಬುಳೆದ ಬೀಜನು ತುಳುನಾಡುಗ್ ಕೊನೊದು ಬರ್ಪೆರ್.ಅಪಗ ಅವುಲು ಚಾಮುಂಡಿ ಭೂತ ಅಕುಲೆನ್ ಅಡ್ಡ ಪಾಡುಂದು.ಅವುಲು ಯುದ್ಧ ಆಪುಂಡ್.ಮುಕುಲೆನ ಶೌರ್ಯ ಸಾಹಸ ತೂದು ಚಾಮುಂಡಿ ಭೂತ ಮುಕುಲೆಗ್  ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ತುದ್ ಯೋಧೆರ್ ನ ಖಡ್ಗ ಕೊರ್ಪುಂಡು.
ಅಲ್ತು ತಿರ್ತು ತುಳುನಾಡುಗ್ ಬತ್ತುದು ಕಾಡ್ ಕಡ್ತುದು ಕಂಡ ಅಡತ್ತುದು ಅತಿಕಾರ ಬಲೆ ಬುಳೆಪ್ಪೆರ್.
ಬುಕ್ಕ ಮುಕುಲೆಗ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಒಟ್ಟುಗು ಯುದ್ಧ ಆಪುಂಡು .ಕಡೆಕ್ ನಾಲು ಜನ ಬೀರೆರ್ಲ ರಾಜಿ ಆಪೆರ್.
ಒಂಜಿ ದಿನೋ ಕಾನದ ಕಟದೆರ್ ಸುದೆಕ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತಿಯರ ಪೋಪೆರ್.ನೀರುದ ಗುಂಡಿಗ್ ಲಾಗಿನ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತು ಬರಂದಿನೆನು ತೂದು ಮೆಗಿಯಲ ಲಾಗುವೆ.ರದ್ದು ಜನಲ ನೀರುದ ಗುಂಡಿಡ್ ಮಾಯ ಆಪೆರ್.ನೀರುದ ಗುಂಡಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೀರೆರ್ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪೋಡುಂದು ಅಕುಲೆನ್ ಮಾಯ ಮಂತುದು ತನ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಸೆರಿಗೆಗ್ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪುಂಡು.ಬುಕ್ಕೋ ದೈವತ್ವ ಪಡೆದ್ ಆರಾಧನೆ ಹೊಂದುವೆರ್.
.ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿಲೆಟ್ ವಿವೇಚನೆ ಮನ್ಪುನಗ ಸುಧೆತ್ತ ನೀರ ಗುಂಡಿಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಮುರ್ಕುದ್ ದುರಂತ ಆದುಪ್ಪು. ಅಥವಾ ಪಿರಾಕ್ ಡು ಭೂಮಿದ ಒಡೆತನ ಬೇಸಾಯ ಮನ್ಪಿನ ಹಕ್ಕು ಅರಸೆರ ಕೈಟ್ ಇತ್ತುಂಡ್.ಮುಕುಲು ಸಾಹಸ ಮನ್ತುದು ಅತಿಕಾರ ಬುಳೆ ಬುಳೆಯಿನೆಕ್ ನಂಜಿಡ್ ದಾದಾಂಡಲ ಕುತಂತ್ರ ಮನ್ತುಪ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಲ ಉಂಡ್.
ದುರಂತ ಬುಕ್ಕ ದೈವತ್ವ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ .ಅಂಚನೆ ದುರಂತವಾಯಿನ ಮುಕುಲು ದೈವವಾಪೆರ್.ಈ ಬೀರೆರ್ ನ ದುರಂತ ಬುಕ್ಕೋ ದೈವತ್ವೊಗ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಕಾರನಿಕದ ಕಥೆ ಸೇರ್ದುಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ್.
4 ಒರು ಬಾಣಿಯೆತ್ತಿ –ನೆಲ್ಲೂರಾಯ

ತುಳುವೆರ್ನ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಭಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ.ಮುಲ್ಪ ಸಾರತೊಂಜಿ ಭೂತೊಲು ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡ್.ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಾರಮಣಿ ದೈವೊಲೆಗ್ ,ಸಾರತೊಂಜಿ ಭೂತೊಲೆಗ್ ಸಮೂಹ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂದ್.ಆಂಡಲಾ ಈ ಆರಾಧನೆಡ್  ಚಾಮುಂಡಿ ,ಪಂಜುರ್ಲಿ,ಉಲ್ಲಾಕುಳು,ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಧಾನ ದೈವೊಲೆಗ್ ಭೂತ ಕಟ್ಟುದ್ ಗಗ್ಗರದೆಚ್ಚಿ ,ಪಾಡ್ದನ ಮಾತಾ ಪಂಡುದ್ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರೋ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುವೆರ್.ಒರಿನ ಕೆಲವು ಭೂತೊಲೆನ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೆರ್. ಒರಿನ ಭೂತೊಲೆಗ್ ಸಾರಮಣಿ /ಸಾರಮಾನ್ಯ ಭೂತೊಲು ,ಗಂಡ ಗಣಕುಳು ಪಂಡುದ್ ಒಂಜೇ ಪುದರ್ ಡ್ ನಾಮಕಾವಸ್ತೆ ,ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಳೆ ಕೋಲ ಕೊರ್ದು ಮುಗಿಪಾವೆರ್.
ಅಂಚಾದ್ ತುಳುನಾಡ್ ದ ಮಾತ ಭೂತೊಲೆನ ಪುದರ್ ಲಾ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ.ಇಂಚಿತ್ತುನ ಪುದರ್ ಲಾ ದಾಖಲು ಆವೊಂದಿನ ದೈವೊಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕುತೂಹಲ .ಯಾಪಲ ಇಂಚಿತ್ತುನ ದೈವೋಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ ವಿಚಾರ ಮನ್ತೊಂಡು ಉಪ್ಪುವೆ.
ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಚಾವಡಿದ ನೂರೊಂದು ಮಲೆ ದೈವೊಲೆನ ನೇಮಗ್ ಪೋದುತ್ತ್ ನಗ ಆಡೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಈರಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಸುಳ್ಯದ ಕೈತಾಲ್  ಒರು ಬಾಣಂತಿ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಭೂತ ಉಂಡ್ ಲೆಂದುದ್ ಪಂಡೆರ್.ಓಳು ಪಣ್ಪುನ ಆರೆಗ್ ನೆನಪಾಯಿಜ್ಜಿ .
ಯಾನ್ ಸುಮಾರ್ ಜನಟ್ಟ ಈ ಭೂತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮನ್ತೆ.ಅವು ಸುಳ್ಯದ ಕಲ್ಲೆಂಬಿ ಬೂಡುದ ದೈವೋ ಪಂಡುದ್ ತೆರಿದು ಬತ್ತುಂದ್.
ಅವುಲು ನೇಮ ಆಪುನ ದಿನ ತೆರಿದ್ ಮಗೆ ಒಟ್ಟುಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ತುದು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮನ್ತೆ.
ಒರು ಬಾಣಂತಿ ಪನ್ಪಿನ ಪದ ಕೇಂಡು ದ್ ಯಾನು ಏರೋ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದೊಲ್ದಿ ಭೂತ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಪಂಡುದ್ ಅಂದಾಜಿ ಮನ್ತುತ್ತೆ.ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜು ತಪ್ಪಾದುತ್ತುಂಡು ಪಂಡುದು ಆಡೆಗ್ ಪೋದು ಮಾಹಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮನ್ಪುನಗ ತೆರಿಂಡು.

ಒರು ಬಾಣಿಯೆತ್ತಿ ಪಣ್ಪುನ ಮಲೆಯಾಳ ಪದ ಅಪಭ್ರಂಶ ಆದ್ ಒರು ಬಾಣಂತಿ ಆದುತ್ತುಂಡು.ಮಲೆಯಾಳ ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಪೊಂಜೋವುಲೆಗ್ ಬಾಣಿಯೆತ್ತಿ ಲೆಂದುದು ಒಲೆಪ್ಪುವೆರ್.ಅಂಚನೆ ಬ್ರಾಣ ಜಾತಿದ ಪೊಂಜೋವುಲೆಗ್ ಲಾ  ಬಾಣಿಯೆತ್ತಿ ಪನ್ಪೆರ್.
 ಒರು ಬಾಣಿಯೆತ್ತಿ ಮೂಲತಃ ಮಲೆಯಾಳ ಗಾಣಿಗ /ಪಾಟಾಳಿ ಸಮುದಾಯಗ್ ಸೇರಿನ ಪೊಂಜೋವು.ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡುಡು ಮದಿಮೆ ಆಪುನೆಕ್ ದುಂಬು ಮದಿಮಾಲ್ ಆಯಿನ ಬ್ರಾಣ ಜಾತಿದ ಪೊಂಜೋವುಲೆನ್ ಕಣ್ಣು ಗ್ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟುದ್ ,ಕೈ ಕಾರ್ ಕಟ್ಟುದು ಕಾಡುಗ್  ಕೊಂಡೋದು ಬುಡ್ಡು ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಈ ಪದ್ಧತಿ ಪಾಟಾಳಿ ಸಮುದಾಯೊಡ್ ಲಾ ಇತ್ತುಂಡ್ ಗೆ.ಪಾಟಾಳಿ ಸಮುದಾಯಗ್ ಸೇರಿನಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಮದಿಮೆಗ್ ದುಂಬು ಮದಿಮಾಲ್ ಆಪಾಲ್ .ಅಕುಲೆನ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಳೆ ಲೆಕ್ಕೋ ಆಳೆನ್ ಕಾಡುಗ್ ಕೊಂಡೋದು ಬುಡ್ಪೆರ್.ಅವುಲು ಆಲ್ ಪೋಡಿತುದ್ ಬುಲಿತ್ತೊಂಡು ಉಪ್ಪುವಾಲ್.ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆಡ್ ದರ್ಭೆ ,ಸಮಿತ್ತು ಕೊಂಡರ್ಯರ ಕಾಡುಗ್ ಪೋಯಿನ ನೆಲ್ಲೂರಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಬ್ರಾಣೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನ್ ತೂದು ಆಳೆನ್ ಇಲ್ಲುಗ್ ಲೆತ್ತೊಂಡ್ ಬತ್ತೆರ್.ಆಳೆನ್ ಮದಿಮೆ ಆಪೆರ್.
 ಆ ಪೊಣ್ಣು ಭಗವತಿ ದೈವದ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತೆ ಆದುತ್ತಾಲ್.ಅಂಚ ಭಗವತಿ ಭೂತ ಅಕುಲೆನ್ ಮಾಯ ಮನ್ತುದ್ ತನ್ನ ಸೆರಿಗೆಡ್ ನಿಲೆ ಕೊರ್ಪುಂಡ್.
ಮಲೆಯಾಳಿ ಗಾಣಿಗ .ಪಾಟಾಳಿ ಸಮುದಾಯಡ್ ಪೊಂಜೋಕುಲೆಗ್ ಚಪ್ಪರ ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡ್.ಉಂದೆನ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಆಪುನೆಡ್ಡು ದುಂಬೇ ಮನ್ಪೊಡು.ಇಜ್ಯಾಂಡ ಅಕುಲೆನ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟುದ್ ಕಾಡುಗ್ ಬುಡೋಡಾಪುಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತೆಲ ಪ್ರಚಲಿತ ಉಂಡ್.ಅಂಚಾದ್ ಪೊಂಜೋಕುಲೆಗ್ ಚಪ್ಪರ ಮದಿಮೆನ್ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಆಪುನೆಡ್ಡು ದುಂಬೇ ಮನ್ಪುವೆರ್.
.ಅಲೌಕಿಕ ನಿಲೆತ್ತ ಕಥೆ ಇಂಚ ಇತ್ತುಂಡಲಾ ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿಲೆಟ್ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೀತಿ ನೀತಿನು ಮೀರ್ದು ಒರಿ ಬ್ರಾಣೆ ಕಾಡುಗ್ ಬುಡ್ತಿನ ಪಾಟಾಳಿ ಪೊಣ್ಣನು ಮದಿಮೆ ಆಯಿನೆಕ್  ಅಕುಲೆಗ್ ಸಮಾಜದ ವಿರೋಧ ಎದುರಾದುಪ್ಪು .ಸಂಘರ್ಷ ಆದುಪ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ್.ಸಂಘರ್ಷಡ್ ಅಕುಲೆಗ್ ದುರಂತ ಆದುಪ್ಪು.ದುರಂತ ಬುಕ್ಕೋ ದೈವತ್ವ ತುಳುನಾಡುದ ಸಂಸ್ಕ್ರುತಿಡ್  ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರ.ಅಂಚನೆ ಮುಕುಲು ದೈವತ್ವ ಪಡೆದ್ ಒರು ಬಾಣಿಯೆತ್ತಿ -ನೆಲ್ಲೂರಾಯ ದೈವೊಲಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆದುಪ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ್.5 ದಾರು –ಕುಂದಯ 


ತುಳುನಾಡುದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್.ಅವು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗ ಭೂಮಿಲಾ.ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುಡಿ,ಜಕ್ಕೆಳಣಿ ಸಿಂಗಾರೊದ,ಮಲ್ಲ ಮೀಸೆದ ಪ್ರಧಾನ ದೈವೊಲೆನ ಅಬ್ಬರದ ಅಟ್ಟಹಾಸ ,ಕೋಪ ತಾಪೊದ ನಲ್ಕೆ ,ನುಡಿಟ್ಟು ವೀರ ,ಭಯಾನಕ ,ಭೀಭತ್ಸ ರಸತ್ತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಡ್.ಅಂಚನೆ ಅಂಗಾರ ಬಾಕುಡ,ಎರು ಶೆಟ್ಟಿ ,ಬೇಡವೆ,ದಾರು-ಕುಂದಯೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಭೂತೊಲೆನ ವೇಷ ಭೂಷಣ ,ನಲ್ಕೆ,ನುಡಿಟ್ ಹಾಸ್ಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಡ್.ಅಂಡ ಈ ಭೂತೊಲೆನ ಕಥೆಟ್ ಹಾಸ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.
ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತದ ಪ್ರದೇಸೊಡು ದಾರು-ಕುಂದಯ ಪನ್ಪಿನ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ದೈವೊಲೆಗ್ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡ್. ಮುಕುಲು.ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಸೇರಿಗೆಗ್ ಸಂದಿನ ದಾರು-ಕುಂದಯ ಪನ್ಪಿನ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ದೈವೊಲು  ದೈವೊಲು.
ತುಳುನಾಡುದ ಭೂತ/ದೈವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಭಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನವು. ಮುಲ್ಪ ಏರು ಯಾಪ ದಾಯೆಗ್ ಎಂಚ ಭೂತ ಆಪೆರ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಜ್ಜಿ.
ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಹಸ ಮೆರೆಯಿನ , ಅನ್ಯಾಯನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತಿನ ,ದುರಂತ ಪಡೆಯಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆರ್.ಮುದ್ದ ಕಳಲೆರ್,ಕಾನದ ಕಟದೆರ್ ,ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ,ಕಲ್ಕುಡೆರ್,ಕರಗ ತನಿಯ ,ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬೀರೆರ್ ಭೂತ ಆದ್ ಮೆರೆಪೆರ್.ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ದೈವದ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತೆರ್ ,ದೈವೊಲೆಗ್ ಸಾನ ಕಟ್ಟುನಾಕುಲು ದೈವೊಲೆನ ಅನುಗ್ರಹಗ್ ಪಾತ್ರವಾದ್ ದೈವತ್ವ ಪಡೆತೆರ್.ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ತಿನ ,ಸಮಾಜದ ರೀತಿ ನೀತಿನು ಮೀರಿನ ,ದೈವೊಲೆಗ್ ದ್ರೋಹ ಮಂತಿನ ಅರಬ್ಬಿ ಖರ್ಜೂರ ಮಾರಾಟಗಾರೆ,ಆಲಿ ,ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಂತ್ರಿ ಜಟ್ಟಿನ್ಗೆ,ರುದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ,ಕುನಾಲ್ವ ಬಂಟ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಜನಕುಲು ದೈವೊಲೆನ ಕೋಪಗ್ ಈಡಾದ್ ಮಾಯಕ ಆದ್ ಅವೇ ದೈವೊಲೆನ ಸೇರಿಗೆಗ್ ಸಂದುದು ಭೂತ ಆತೆರ್.
ಅಂಡ ವಾ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಇಜ್ಯಾಂದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕುಳುಲಾ ದೈವೊದ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರುದ್ ದೈವತ್ವ ಪಡೆತೆರ್.ದಾರು-ಕುಂದಯೆರ್ ವಾ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಲಾ ಇಜ್ಯಾಂದೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವೊದ ಸೇರಿಗೆಗ್ ಸಂದಿನ ದೈವೊಲು.

 ದಾರು ಬಿರ್ಮಕ್ಕ ಬೈದ್ಯೆದಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು .ಕುಂದಯೆ ಆಳೆನ ಮೆಗಿ.ದಿನಾಲ ಬೊಲ್ಪುಗ್ ಲಕ್ಕುದ್ ಪೇರ್ಗಂಜಿ ಉಂಡುದ್ ಕಾಡುಗ್ ಪೋದು ಮೂರ್ತೆದ ಕೆಲಸ ಮನ್ತೊಂಡು ಇತ್ತೆ.ಮೆಗಿ ಕೊಂಡತ್ತಿನ ಕಳಿನ್ ದಾರು ಬಿರ್ಮಕ್ಕ ಬೈದ್ಯೆದಿ ಮಾರುದ್ ಜೀವನ ಮನ್ತೊಂಡು ಇತ್ತೆರ್.
ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಕುಲೆನ ಕಳಿ ಮಾರಾಟನೇ ಆಪುಜ್ಜಿ.ಅಪಗ ದಾರು ಬಿರ್ಮಕ್ಕ ಕದ್ರಿದ ದೇವೆರೆಗ್ ಪುಂಡಿ ಪಣವುದ ಪರಿಕೆ ಪನ್ಪಾಲ್.ಕಳಿ ಪೂರ ಮಾರ್ದು ಪೋಪುಂಡ್.
ಕೆಲ ದಿನ ಇಂಚನೆ ಪೋಪುಂಡ್.
ಒಂಜಿ ದಿನ ಕದ್ರಿ ದೇವೆರೆಗ್ ಪರಿಕೆ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪ್ಯರ ದಾರು ಬಿರ್ಮಕ್ಕಲ ಕುಂದಯೆಲ ಕದ್ರಿಗ್ ಪೋಪೆರ್.ಅವುಲು ಕದ್ರಿಡ್ ದೇವೆರೆ ಬಲಿ ಆವೊಂದುತ್ತುಂಡ್.ಅಪಗ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ದಾರು ಬಿರ್ಮಕ್ಕನ ಮಿತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರುಂಡ್.
ಅಕುಲು ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಪರಿಕೆ ಪಾಡುದು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ದಾರು ಬಿರ್ಮಕ್ಕನ ಸೆರಂಗ್ ಪತ್ತುದು ವರ್ಣಾರ ಮರ್ಲೆ/ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಅಕುಲೆನ ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂಡು ಬರ್ಪುಂಡ್.
ಅಕುಲು ರೆಂಜಿಳಡಿ ಮುಟ್ಟುನಗ ಅಕುಲೆನ್ ಮಾಯಕ ಮನ್ತುದ್ ತನ್ನ ಸೇರಿಗೆಗ್ ಸಂದಾಯ ಮನ್ಪುಂಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ.ಬುಕ್ಕೊ ಮುಕುಲು ದೈವತ್ವ ಪಡೆದ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಪೆರ್.

ಅಲೌಕಿಕ ನಿಲೆಟ್  ತೂನಗ ದೈವೊಲೆನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರುನೆ ಮಾಯ ಆಪುನೆ ದೈವತ್ವ ಪಡೆಪುನೆ ಮಾತಲ ತುಳುನಾಡುಡು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ ಅತ್ತ್.

ಆಂಡಲಾವಾಸ್ತವಿಕ ನಿಲೆಟ್ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಗ ಈ ದೈವೊಲೆನ ಕಥಾನಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಶಯೋಲು ಪುಟ್ಟುಂಡು.

ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ದಾರು ಬಿರ್ಮಕ್ಕ ನ ಮಿತ್ತ್ ಕಣ್ಣು ಪಾಡಿನೆ ನಿಜವಾದ್ ಏರು ?ಅಕುಲೆನ ಬೆರಿ ಬತ್ತಿನ ನಿಜವಾದ್ ದೈವನ ?ವಾ ಒಂಜಿ ದ್ರೋಹ ,ಅನ್ಯಾಯ ತೆರಿಯಂದಿನ ಅಕುಲೆನ್ ದೈವ ದಾಯೆಗ್ ಅಕುಲೆನ್ ಮಾಯ ಮನ್ಪುಂಡ್ ?
ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ದಾರು ಬಿರ್ಮಕ್ಕ ನ ಮಿತ್ತ್ ಕಣ್ಣು ಪಾಡಿನೆ ನಿಜವಾದ್ ಏರು ?ಅಕುಲೆನ ಬೆರಿ ಬತ್ತಿನ ನಿಜವಾದ್ ದೈವನ ?ವಾ ಒಂಜಿ ದ್ರೋಹ ,ಅನ್ಯಾಯ ತೆರಿಯಂದಿನ ಅಕುಲೆನ್ ದೈವ ದಾಯೆಗ್ ಅಕುಲೆನ್ ಮಾಯ ಮನ್ಪುಂಡ್ ?

ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ಬಿರ್ಮಕ್ಕನ ಮಿತ್ತ್ ಏರಾಂಡಲಾ ಅರಸುನ ಅಥವಾ ಅಕುಲೆನ ಪರಿವಾರದಾಕುಲೆನ ಅಥವಾ ಸಮಾಜೊಡು ಬಲಿಷ್ಟೆರಾಯಿನ  ಜನಕುಲು ಕಣ್ಣು ಪಾಡುದು ಅಕುಲೆನ ಪಿರ ಬತ್ತುದ್ ಅಕುಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ದುಪ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ್.ಅಪಗ ಮುಕುಲ್ ದುರಂತಗ್ ಈಡಾದುಪ್ಪ್ಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ್.ದುರಂತ ಪಡೆಯಿನಾಕುಳು ದೈವತ್ವ ಪಡೆಪುನ ತುಳುನಾಡುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ,ಅಂಚನೆ ದಾರು ಬಿರ್ಮಕ್ಕ ಬುಕ್ಕೋ ಕುಂದಯೆರ್ ದೈವ ಆದ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆದುಪ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ್.
ಈ ದೈವೊಲೆನ ಕಥೆಕ್ ಲಾ ಅಕುಲೆನ ಹಾಸ್ಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗ್ ಲಾ ವಾ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮಂದಲಾ ಇಜ್ಜಿ .ಈ ದೈವೊಲು ದಾರುನ ಕಳಿಟೊಂಜಿ ಪಾಂತೆ ಉಂಡ್ ,ಕೈಟಂಚಿ ರಟ್ಟಾಯಲ್ ಪಂಡುದು ಮಕ್ಕೆರ್ ಮಂತುದು ಕೂಡಿ ಮಂದಿನ್ ತೆಲಿಪ್ಪಾವೆರ್.ಮುಕುಲು ಕಂಡನಿ ಬುಡೆದಿ ಪಂಡುದುಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡ್.
ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇರಿಗೆ ದೈವೊಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಆವೊಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ್ .6.ಗುಟ್ಟು ಬುಡ್ಡು ಕೊರಂದಿನ ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯ ಭೂತ:

 ಸವಣೂರು ಪರಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಅಬ್ಬೆಜಲಾಯ.ಪರಣೆಡು ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯ ಬುಕ್ಕೋಶಿರಾಡಿ ಭೂತೊಗ್ ಒಟ್ಟುಗೆ ನೇಮ ಕೊರ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರ್.ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಐತಿಹ್ಯೊಳು ಪ್ರಚಲಿತವಾದುಂಡ್.
ಕೆಲವು ಜನಕುಲೆಗ್ ಸಂಶೋಧಕೆರ್ ಬೂಕ್ ಬರೆದ್ ಪೈಸೆ ಮನ್ಪೆರ್ ಪಂಡುದ್ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಉಪ್ಪುಂಡ್.ನಿಜ ಪನೋಡಾನ್ಡ ಭೂತೊಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಬುಕ್ಕೋ ಖರ್ಚುದ ಬೇಲೆ.ರಾತ್ರಿ ಆಪುನ ಕೋಲಗ್ ಪೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೊಡು .ಅವುಲು ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲ ನಡುಟೆ ಪಂಡಿನ ಪಾಡ್ದನನನು ಪಿರ ಪಿರ ಕೇನುದು ಲಿಪ್ಯಂತರ ಮಂತುದು ಬರೆದು ಕನ್ನಡಗ್ ಅನುವಾದ ಮನ್ತುದ್ ,ಬೇತೆ ಪಾದ್ದನೊಲೆ ಒಟ್ಟುಗ್ ತುಲನೆ ಮಂತುದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಂತುದು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರೊಗು ಬರಡು.ತುಳು ಬೂಕ್ ನು ಪ್ರಕಟ ಮನ್ಪ್ಯರ ಪ್ರಕಾಶಕೆರ್ ದುಂಬು ಬರ್ಪುಜ್ಜೇರ್.ಅಂಚ ನಮನೆ ಪ್ರಕಟ ಮನ್ಪೊಡು .ಬೂಕ್ ಮಾರಾಟ ಆದ್ ಮಂತಿನ ಖರ್ಚು ಪಿರ ಬತ್ತುಂಡ ಅವು ನಮನ ಹಿರಿಯಾಕುಳು ಮಂತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಆತೆ! ಕೆಲವು ಜನ ಸಂಶೋಧಕೆರ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕುನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕೋ ಅಕುಲೆನ್ ಮರಪ್ಪುನೆಲಾ ಉಂಡ್.

ಅವು ದಾನೆ ಇತ್ತುಂಡಲಾ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನ ಕಲಾವಿದೆರ್ ಗ್ ನಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪುನ ಮನಸಿಜ್ಜ್ಯಾಂಡ,ಅಕುಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರುಜ್ಯಾಂಡ  ಭೂತದ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನೆ ,ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮನ್ಪುನೆ ಭಾರಿ ಭಂಗದ ವಿಚಾರ.ಆ ಅನುಭವ ಎಂಕ್ ಪರಣೆಡ್ ಅಂಡ್.ಆಂಡಲಾ ಆ ಪರಿಸರೊಡ್ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದೆರೆಡ ,ಊರುದ ಹಿರಿಯಾಕುಲೆಡ  ಕೇನುದು ಅಪರೂಪದ  ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯ ಭೂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತುದೆ.
ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯ ದೈವೊದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಐತಿಹ್ಯಲು ಪ್ರಚಲಿತವಾದುಂಡು.ಒಂಜಿ ಬೂಡುಡು ಬಲ್ಲಾಳೆರೆನ ಅಪ್ಪೆನು ಅಬ್ಬೆ ಪಂಡುದು ಲೆತ್ತೊಂದುತ್ತೆರ್,ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರು ಬೊಲ್ಪುಗ್ ಲಕ್ಕುದ್ ಜಾಲುಗ್ ಬನ್ನಗ ಕುದುರೆ ಮಿತ್ತ್ ಏರೋ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನೆ ತೋಜುಂಡ್.ಉಂದು ದೈವನ ಮಹಿಮೆ ಲೆಂದುದು ತೆರಿದ್ ಆರು "ಯಾನು ಉನ್ಪುನ ಬಟ್ಟಲ್ ಕರಗಾದ್  ಮುಗ ಮೈಪ್ಪುವೆ .ನನ ಎನ್ಕುಲೆನ ಕಣ್ಣುಗ್ ತೋಜಿಯರ ಬಲ್ಲಿ"ಪಂಡುದು ಪರಿಕೆ ಪನ್ಪೆರ್.ಅಂಚ ಅಬ್ಬೆ ಜಾಲುಡ್ ತೋಜಿನ ದೈವ ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯ ಆಂಡ್.

ನನ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡ ಕೋರಿ ಪೂಕರೆ ಪಾಡುದು ಭತ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ಮನ್ತೆರ್ .ಅಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೊನ್ದು ಉಪ್ಪಿಲೆಕ್ಕನೆ ಭತ್ತ ಕೊಡಿತ್ತುದು ,ನೇಜಿ ಆಡು ಮಲ್ಲ ಆದು ಬಂಗಾರದ ತೆನೆ ಬುಡುಂದ್.ಈ ಸೋಜಿಗನ್ ತೂದು ಬಲ್ಲಾಳರೆನ ಅಪ್ಪೆಡ ಕೆಲಸದಾಕುಳು ಬಲಿತ್ತೊಂದು ಬತ್ತುದು ಪನ್ಪೆರ್,ಅಪಗ ಆರು ಉಂದ್ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ಲೆಂದುದು ತೆರಿದು ಪರಿಕೆ ಪನ್ಪೆರ್.ಅಂಚ ಆ ದೈವ ಅಬ್ಬೆ ಜಾಲುಗ್ ಬತ್ತುದ್ ನೆಲೆಯಾದ್ ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯ ಪಂಡುದು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಪುಂಡ್.

ನನ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬೂಡುದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬೆ ಗ್ ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಿ.ಆರ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತೆ ಆದುತ್ತೆರ್ .ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡುದು ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬುಡ್ಪಿನ ಆರೆನ ಕಷ್ಟ ತೂದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಆರೆನ್ ಮಾಯಕ ಮಂತುದು ತನ್ನ ಸೇರಿಗೆಗ್ ಸಂದಾವುಂಡ್.ಪಂಜುಲ್ರಿ ಸೇರಿಗೆಗ್ ಸಂದುದು ಅಬ್ಬೆ ಅಬ್ಬೆಜಲಾಯ ಭೂತ ಆದ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಪೆರ್.

ಬಾಳಿಲದ ಭೂತ  ಕಟ್ಟುನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆರಾಯಿನ  ಬಾಬು ಅಜಲೆರ್ ಪನ್ಪಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಬ್ಬೆ ಇಲ್ಲುದ ಎತ್ತರದ ಜಾಲುಗ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡ್ ಒರಿ ಅಜಲಾಯೆ ಬರ್ಪೆ.ಅಬ್ಬೆ ಆಯೆನು  ತೂದು ದಾನ್ನೋ ಕೊರಿಯರ ದೆತ್ತೊಂಡು ಬರಿಯರ ಉಳಾಯಿ ಪೋಪೆರ್.ಅಪಗ ಜಾಲುದ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿನ ಅಜಲಾಯೆ ಬೂರ್ದು ಮಾಯಕ ಆಪೆ.ಬುಕ್ಕೋ ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯೆ ದೈವ ಆಪೆ.

 ಪರಣೆಡ್  ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನ ಕಲಾವಿದೆರಾಯಿನ ರುಕ್ಮಯ ಅಜಲರ ಪ್ರಕಾರ ಬೂಡುದ ರಾಣಿಲು  ಭಾರಿ ಹಾಂಕಾರೊಡು ಮೆರೆಯೊಂದಿತ್ತೆರ್.ಅಕುಲೆನ್ ಸಂಹಾರ ಮಂತಿನ ದೈವ ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯೆ ಪಂಡುದು ಪುದರ್ ಪಡೆಂಡ್.
ನನ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಬೂಡುಡು ಬ್ರಾಣೆರ್ ಇತ್ತೆರ್.ಬ್ರಾಣೆರ್ ನ ಅಪ್ಪೆನು ಅಬ್ಬೆ ಪಂಡುದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.ಆರು ದೈವವಾದ್ ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯೆ ಪನ್ಪಾಯೆರ್.
ಇಂಚ ನಾನಾ ಬಗೆತ್ತ ಕಥೆ ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯ ಭೂತದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತುಂಡಲಾ ಪರಣೆಡ್ ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯ ದೈವದ ನೇಮ ಆನಗ ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯನು  ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಪಂಡುದು ಪನ್ಪೆರ್.ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಸಂಧಿನು ಪನ್ಪೆರ್.ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯ ದೈವದ ಉಗಮ ದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಐತಿಹ್ಯ ಕಥೆ ಒಂಜೆನುಲ ಪಾಡ್ದನ ಅಥವಾ ನುಡಿಟ್ ಪನ್ಪುಜ್ಜೇರ್.
ನುಡಿಟ್ ಆವೊಡು,ಪಾದ್ದನೊಡ್ ಆವಡು ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯ ಪಣ್ಪುನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜ್ಜೇರ್.ದಾಯೆಗ್ ಪನ್ಪುಜ್ಜೇರ್ ಪಂಪುನೆಕ್ಕು ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ.ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಗ್ ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಪಾದ್ದನೊಡ್ ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ,ಅತ್ತಾಂದೆ ವೇಷ ಭೂಷಣ ತೂನಗ ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯ ಪೊಣ್ಣು ಭೂತ ಪಂಡುದು ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡ್.ಅಂಚಾದ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಆದುಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ.
.ಆಂಡಲಾ ಪರಣೆಡ್ ಅಬ್ಬೆ ಜಲಾಯ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಭೂತದ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪೆರ್ .ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಸಂಶಯ ಆಪುಂಡ್. ಪರಣೆಡ್ ಹಿರಿಯಾಕುಲೆನ ಕಾಲೊಡೆ ದಾನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗ್  ಅಬ್ಬೆ  ಜಲಾಯ ದೈವೊದ ನಿಜವಾದ ಕಥೆನ್ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ದೆಂಗಾದ್ ದೀತೆರ ?ದಾಯೆಗ್ ದೆಂಗಾಯೆರ್?ದೆಂಗಾವೊಡಾಯಿನ  ಅಗತ್ಯ/ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ದಾದ ಇತ್ತುಂಡ್ ?ಅಬ್ಬೆ ಏರ್?ವಾ ಬೂಡು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಅವೊಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು.
5.ಕುಂಟಲ್ದಾಯ.
6ಕುಂಜಾಲ್ವ ಬಂಟ
7 ಕುದುರೆತ್ತಾಯ.
8 ಕನ್ನಡ ಭೂತ .
9 ನಾರಳತ್ತಾಯ
10 ಶಿರಾಡಿ ಭೂತ.