Sunday, 20 July 2014

ಸಾವಿರದೊಂದು ದೈವಗಳು 151-300 © Dr.LAKSHMI G PRASAD

                                    copy rights reserved

151 ಕಾನಲ್ತಾಯ
152 ಕಾನತ್ತಿಲ 
153 ಕಾರಿ 
154 ಕಾರಿಂಜೆತ್ತಾಯ
155 ಕಾಲ ಭೈರವ
156 ಕಾಲ ಭೈರವಿ
157 ಕಾಳಮ್ಮ
158 ಕಾಳ ರಾಹು
159 ಕಾಳಸ್ತ್ರಿ
160 ಕಾಳಿ
161 ಕಾಳೇಶ್ವರಿ
162  ಕಾಂತಾ ಬಾರೆ 
163  ಕಾಂತು ನೆಕ್ರಿ
164 ಕಿನ್ನಿದಾರು 
165 ಕಿನ್ನಿಮಾಣಿ
166  ಕಿನ್ನಿಲು
167 ಕಿರಾತ ನಂದಿ
 168 ಕಿನ್ನಿ ಮಾಣಿ
169  ಕಿರಿಯಾಯೆ
170  ಕುಕ್ಕೆತ್ತಿ 
171 ಕುಕ್ಕಿನಂತಾಯ
172 ಕುಕ್ಕುಲತ್ತಾಯೆ
173 ಕುರ್ಕಲ್ಲಾಯೆ
174 ಕುಟ್ಟಿ ಚಾತು 
175 ಕುಡಂದರೆ
176 ಕುಡುಮ ದೈವ
177 ಕುಡುಪಾಲ್ 
178 ಕುದುರೆ ಮುಖ ದೈವ
179 ಕುರವ
180 ಕುರಿಯತ್ತಾಯೆ
181 ಕುರಿಯಾಡಿತ್ತಾಯ
182 ಕುರುವಾಯಿ 
183 ಕುಮಾರ
184 ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ
185 ಕುರೆ ಪೆರ್ಗಡೆ 
186 ಕುಲೆ ಭೂತ
187 ಕುಲೆ ಮಾಣಿಗ
188 ಕುಲೆ ಬಂಟೆತ್ತಿ 
189  ಕುಂಞÂ ಭೂತ
190  ಕುಂಞಲ್ವ ಬಂಟ
191 ಕುಂಜಣಿಗೋ
 192 ಕುಂಜೂರಾಯ
193 ಕುಂಟಲ್ದಾಯ
194 ಕೂಜಿಲು 
195 ಕುಂಟುಕಾನ ಕೊರವ 
196 ಕುಂಡ
197 ಕುಂಡಾಯೆ
198 ಕುಂಡೋದರ
199 ಕುಂದಯ

200 ಕೆರೆ ಚಾಮುಂಡಿ
201 ಕೆಂಚರಾಯ
202 ಕೆಂಚಿ ಕೆಲುತ್ತಾಯೆ
203 ಕೆಂಜಲ್ತಾಯೆ
204 ಕೇತುರ್ಲಾಯೆ
205  ಕೇಚರಾವುತ
206 ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲ 
207 ಕೊಟ್ಯದಾಯೆ
 208 ಕೊಡನ್ಗೆತ್ತಾಯೆ
 209 ಕೊರಗ 
210  ಕೊರತಿ 
211ಕೊರಪೊಳು
212ಕೊಲ್ಯತ್ತಾಯ
213 ಕೊಲ್ಲುರಮ್ಮ
 214 ಕೋಡಿದಜ್ಜೆ
215 ಕೋಡಂಬ ದೈವ 
216 ಕೊಂಡೆಲ್ತಾಯೆ
217  ಕೋಟಿ -ಚೆನ್ನಯ 
218  ಕೋಟಿ ದೈವ
219 ಕೋಟೆ ಜಟ್ಟಿಗ 
220 ಕೋರ್ದಬ್ಬು /ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ
221 ಕೋಟೆತ್ತ ಕಲ್ಲಾಳ
222 ಕೋಟೆರಾಯ/ಕೋಟೆದಾರ್
223 ಕೋಮರಾಡಿ
224 ಕೋಮರಾಯ
225 ಕೋಮಾರು
226 ಕೋಟಿ -ಚೆನ್ನಯ
227 ಕೊಂಕಣಿಭೂತ  
228 ಖಡ್ಗೆಶ್ವರ
229 ಖಡ್ಗೆಶ್ವರಿ
230 ಖ/ಕಂಡಿಗೆತ್ತಾಯ
231 ಗಡಿರಾವುತೆ
232 ಗಂಗೆನಾಡಿ ಕುಮಾರ
233 ಗಂಡ ಗಣ
234 ಗಂಧರ್ವ
235  ಗಿರಾವು
236 ಗಿಳಿರಾಮ
237 ಗಿಲ್ಕಿಂದಾಯೆ
238 ಗಿಂಡೆ
239 ಗುಳಿಗ 
240 ಒಕ್ಕಣ್ಣ ಗುಳಿಗ 
241 ಕಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಗುಳಿಗ 
242 ಕಲ್ಲಾತ್ ಗುಳಿಗ 
243 ಕತ್ತಲೆ ಕಾನದ ಗುಳಿಗ 
244 ಪಾತಾಳ ಗುಳಿಗ 
245 ಕಲ್ಲಾಲ್ತಾಯ ಗುಳಿಗ 
246 ಮಾರಣ ಗುಳಿಗ 
247 ಚೌಕಾರು ಗುಳಿಗ 
248 ಪೊಟ್ಟ ಗುಳಿಗ 
248 ಮಾರಣ ಗುಳಿಗ 
250 ಕುರುವ ಗುಳಿಗ 
251 ರಾಜ ಗುಳಿಗ 
252 ಮುಕಾಂಬಿ ಗುಳಿಗ 
253 ಸುಬ್ಬಿ ಗುಳಿಗ 
254 ರುದ್ರಾಂಡಿ ಗುಳಿಗ 
255 ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಳಿಗ 
256 ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಳಿಗ 
 257  ಮಂತ್ರ ಗುಳಿಗ
 258 ಪಾತಾಳ ಗುಳಿಗ
 259 ಒರಿ ಮಾಣಿ ಗುಳಿಗ
 260 ಆಕಾಸಗುಳಿಗೆ
261  ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗ
262  ರಾಜನ್ ಗುಳಿಗ
263  ಮಾರಣ ಗುಳಿಗ
264  ಅಂತ್ರ ಗುಳಿಗ
265  ನೆತ್ತೆರ್ ಗುಳಿಗ
266  ಮುಳ್ಳು ಗುಳಿಗ
267  ಮಂತ್ರ ಗುಳಿಗ
268  ಮಂತ್ರವಾದಿ ಗುಳಿಗ
269 ಭಂ ಡಾರಿ ಗುಳಿಗ
270 ಚೌಕಾರು ಗುಳಿಗ
271  ನೆತ್ತರು ಗುಳಿಗ
272 ಕೋಚು ಗುಳಿಗ
273  ಭೂಮಿ ಗುಳಿಗ
274  ಸಂಕೊಲಿಗೆ ಗುಳಿಗ
275  ಜೋಡು ಗುಳಿಗ
276 ಗುಮ್ಟೆ ಮಲ್ಲ
277  ಗುಳಿಗನ್ನಾಯ
278  ಗುರಮ್ಮ
279  ಗುರಿಕ್ಕಾರ  
280 ಗುರು ಕಾರ್ನೂರು
281  ಗೆಜ್ಜೆ ಮಲ್ಲೆ
282  ಗೋವಿಂದ
283 ಘಂಟಾ ಕರ್ಣ
284 ಚಂಡಿ
285 ಚಾಮುಂಡಿ 
286 ಕೆರೆ ಚಾಮುಂಡಿ 
287 ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ 
288 ಕರಿ ಚಾಮುಂಡಿ 
289 ರಕ್ತ ಚಾಮುಂಡಿ 
290 ಪಾಪೆಲು ಚಾಮುಂಡಿ 
291 ಒಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ 
292 ಮುಡ ಚಾಮುಂಡಿ 
293 ಅಕ್ರಮಲೆ ಚಾಮುಂಡಿ 
294 ನಾಗ ಚಾಮುಂಡಿ 
295 ನೆತ್ತೆರ್ ಚಾಮುಂಡಿ 
296 ಮಲೆಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ 
297 ರುದ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ 
298 ಪೊಲಮರದ ಚಾಮುಂಡಿ 
299 ಕೋಮಾರು ಚಾಮುಂಡಿ
300 ಪೊಯಿಚಾಮುಂಡಿ
301 ಚಿಕ್ಕ ಸದಾಯಿ

1 comment:

  1. Ma'am can you please add a few lines about KORAGAJJA too?
    Thank you ☺

    ReplyDelete